Följ Region Uppsala

Undersökningar om trygghet och sexuell hälsa klara

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2018 08:22 CEST

Ur materialet från undersökningen Liv och hälsa Ung 2017 är nu Region Uppsala klara med två nischade rapporter. Rapporterna Sexuell hälsa hos unga i Uppsala län och Trygghet hos unga i Uppsala län bifogas detta pressmeddelande.

Vad gäller trygghet visar resultaten att ungdomar i årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet till största del känner sig trygga. Resultatet visar en sjunkande tendens för upplevelsen av trygghet på flera platser. Det finns en skillnad mellan tjejer och killar där tjejerna känner sig mindre trygga. Även personer som anger att de har vissa typer av funktionsnedsättningar, lägre socioekonomi, identifierar sig som homo, - bisexuella eller osäkra uppger i lägre utsträckning att de är trygga på flera arenor.

Av de som svarat på frågan om de blivit utsatta för någon typ av trakasserier, allt från någon gång till flera gånger de senaste 12 månaderna, uppger hälften att de blivit det. 22 procent uppger att de blivit utsatt för någon typ av grövre våld.

Vad gäller sexualitet visar resultaten att den sexuella hälsan hos länets unga generellt sätt är god. De flesta anger det senaste sextillfället som en positiv upplevelse, de flesta använde någon form av preventivmedel även om kondomanvändningen inte var så hög. De flesta hade inte druckit alkohol senaste gången de hade sex, dock var det cirka 25 procent som hade druckit alkohol och en sjättedel som hade varit tydligt påverkade eller fulla.

Det syns skillnader mellan grupper med olika livsvillkor. Det finns vissa skillnader mellan kön och ålder men också sett till sexuell läggning, funktionsnedsättning och socioekonomi. Personer som identifierar sig som homo-, bisexuella, eller osäkra på sin sexuella läggning, personer med rörelsehinder, Asperger eller autism, samt de som känner oro för sin familjs ekonomi, rapporterar i högre grad det senaste sextillfället i mer negativ bemärkelse.

Fakta om undersökningen Liv & hälsa ung 2017

Liv och hälsa ung genomförs i samarbete mellan Region Uppsala och länets kommuner. I år har 6625 elever i årskurs 7, årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet svarat på frågor. Detta är sjunde gången som Liv och hälsa ung genomförs. Resultatet från undersökningen kan användas exempelvis för planering och uppföljning, samt som underlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser.

För mer information:

Henrik Andreasson, utredare Region Uppsala: 018 – 611 61 12