Följ Region Uppsala

Landstingets miljöpåverkan minskar

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2011 11:49 CET

Landstingets miljöpåverkan minskar. Det framgår av landstingets
miljöredovisning för 2010.

- Vi har gått över till förnyelsebart bränsle i bilarna och installerat en
lustgasreningsanläggning. Resandet med kollektivtrafik har ökat. Det gör att vi överträffar miljömålen inom dessa områden med råge. Däremot återstår en del att göra när det gäller elanvändningen och avfallssorteringen, säger landstingsrådet Johan Örjes (C).

I rapporten har landstinget följt upp miljöarbetet och jämfört utfallet med de mål som sattes upp i landstingets miljöprogram för 2007 till 2010.

Många av målen i programmet har uppfyllts. Det gäller bland annat
landstingets bilanvändning. Vid halvårsskiftet 2010 drevs 96 procent av de personbilar som landstinget leasar med förnyelsebara bränslen, jämfört med 47 procent av bilparken år 2006.

Utsläppen från tjänsteresor har också minskat kraftigt. Utsläppen av
koldioxid per årsarbetare har minskat med 28 procent från 2006 till 2010, där det uppsatta målet var 10 procent.

Andra mål som uppfylldes var ett ökat antal resenärer inom
kollektivtrafiken, minskade utsläpp av lustgas samt ökade inköp av
livsmedel som producerats med särskilda etiska och sociala krav, motsvarade Rättvisemärkt.

Ett par av miljömålen har inte uppnåtts. Det gäller landstingets
elförbrukning, där målet var att landstingets kulle minska elanvändningen med 5 procent per kvadratmeter från 2006 till 2010. Elanvändningen har varken ökat eller minskat under perioden. Energiåtgången för uppvärmning har minskat, men når fortfarande inte upp till de uppsatta målen.

Ett annat område där målen inte uppfylls är källsortering. Enligt målet
skulle andelen källsorterat avfall vara 65 procent år 2010. Utfallet blev
44 procent, vilket är en liten minskning jämfört med 2006, då andelen var 46 procent.

- I det nya miljöprogrammet för 2011-2014 har vi beslutat att satsa på
energi- och avfallsområdet och vår förhoppning är att det kommer att märkas i kommande miljöredovisningar, säger Johan Örjes.

Läs mer:
Miljöredovisning 2010

Ytterligare information:
Johan Örjes (C), landstingsråd, tel 070-611 52 51
Marta Fallgren, tf miljöchef: 070-611 36 94
E-postadress enligt mallen fornamn.efternamn@lul.se

http://www.lul.se/pressmeddelanden