Följ Region Uppsala

Landstinget säljer Ulleråker till Uppsala kommun

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2014 11:06 CET

Landstinget säljer Ulleråkerområdet till Uppsala kommun. Det överenskomna priset uppgår till drygt 1,8 miljarder kronor och har satts utifrån en extern marknadsvärdering.

– Uppsala växer och fler bostäder är avgörande för fortsatt tillväxt. Förvärvet av Ulleråkerområdet är en del i att förverkliga målet om 3 000 nya bostäder per år, säger Fredrik Ahlstedt (M) kommunstyrelsens ordförande.

– Vi är mycket nöjda med uppgörelsen. Kapitalet som vi nu frigör kommer vi att använda för att delfinansiera om- och nybyggnationerna på Akademiska sjukhuset, säger Erik Weiman (M), ordförande för landstingsstyrelsen.

Landstinget är en av de största mark- och fastighetsägarna i Ulleråkerområdet. Större delen av den medicinska verksamhet som tidigare bedrivits har idag flyttat eller avvecklats. 2012 tog landstinget fram en strukturplan för hur området ska utvecklas under de närmaste 10-15 åren.

Det aktuella området uppgår till sammanlagt 774 000 kvadratmeter yta. Av detta bedöms drygt hälften vara lämplig att bebygga. Enligt strukturplanen ska det uppföras hyres- och bostadsrätter i flervåningshus, uppskattningsvis mellan 6 000 och 8 000 lägenheter, varav cirka 30 procent väntas bli hyresrätter. Det planeras också ett lokalt centrum med handel och utvecklad service.

Överlåtelsen av marken sker den 1 mars 2014, då också hela köpeskillingen på 1 835 000 000 kronor ska betalas. Landstinget har fortfarande verksamhet i några lokaler på Ulleråker. Dessa kommer man i fortsättningen att hyra av kommunen, på samma sätt som övriga hyresgäster i området.

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala arbetar för närvarande med ett planprogram för Ulleråkerområdet. Planen beräknas vara klar för godkännande våren 2015. Därefter kommer detaljplaner att tas fram och marken erbjudas till entreprenörer på marknaden, vilket förväntas kunna ske under 2017.

Innan överenskommelsen kan träda i kraft måste den godkännas av landstingsfullmäktige den 4 februari och Uppsala kommunfullmäktige den 27 januari.

Mer information:
Erik Weiman (M), ordf landstingsstyrelsen, tel 070-691 60 26
Fredrik Ahlstedt (M), ordf kommunstyrelsen, tel  072-222 87 88
Börje Wennberg (S), 2:e vice ordf landstingsstyrelsen, tel 070-634 82 14
Marlene Burwick (S), 2:e vice ordf kommunstyrelsen, tel 018-727 13 34