Följ Region Uppsala

Folkhälsan i Uppsala län relativt god i nationell jämförelse

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2014 11:26 CET

I Uppsala län mår befolkningen i genomsnitt bättre än i resten av landet. Det visar en rapport om folkhälsan i länet som publiceras idag.

– Vi jobbar tillsammans med Regionförbundet och kommunerna på flera sätt med att förbättra folkhälsan och det ger resultat, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande för landstingets hälso- och sjukvårdsstyrelse.

Öppna jämförelser Folkhälsa görs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen och är en sammanställning av statistik från olika register och andra undersökningar.

Årets rapport visar att Uppsala län står sig relativt bra i jämförelse med övriga län. Den beräknade medeltidslängden är bland de högsta i landet, 84 år för kvinnor och 80,6 år för män. Andelen som röker dagligen har minskat sedan 2009, och länet har också en låg andel gravida som röker eller snusar vid inskrivningen i mödrahälsovården. Riskkonsumtionen av alkohol har minskat både bland kvinnor och män, men nivåerna är fortfarande högre än riksgenomsnittet.

Personer med eftergymnasial utbildning har i högre utsträckning hälsosammare levnadsvanor jämfört med personer med gymnasial och förgymnasial utbildning och drabbas mer sällan av folkhälsosjukdomar som hjärtinfarkt och lungcancer. Å andra sidan är det psykiska välbefinnandet lägre hos högutbildade.

– Utmaningen framöver blir att utjämna skillnader i befolkningen så att alla drar nytta av hälsovinsterna. Man kan tänka sig att länet behöver göra mer riktade hälsofrämjande insatser till olika grupper i befolkningen utifrån behov, säger Anna-Karin Klomp.

Rapporten innehåller flera nya indikatorer som berör livsvillkor och levnadsförhållanden. Av dessa framgår bland annat att andelen pojkar som slutfört gymnasiet inom fyra år har minskat, och att länet ligger lågt jämfört med övriga landet. Andelen högskoleutbildad personal i förskolan har minskat sedan 2009 och är lägre än i övriga landet.

Regionförbundet och landstinget ska nu göra en djupare analys av undersökningen för att förstå utvecklingen och tillsammans med kommunerna prioritera folkhälsoinsatser i länet.

Läs mer:

Pressmeddelande från SKL om Öppna jämförelser – folkhälsa

Öppna jämförelser folkhälsa – tabeller med siffror för varje landsting

Ytterligare information:

Anna-Karin Klomp (KD), ordf hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tel 070-611 60 82
Claudio Troncoso,utredare/statistiker, Landstinget i Uppsala län, tel 076-720 00 88
Karin Liljeberg-Trotzig, folkhälsostrateg, Regionförbundet Uppsala län, tel 018 - 18 21 16