Följ Region Uppsala

Regionfullmäktige debatterade årsredovisningen

Nyhet   •   Apr 27, 2017 17:37 CEST

Landstinget i Uppsala län gjorde under 2016 ett plusresultat på 357 miljoner kronor, vilket är 105 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det framgår av årsredovisningen, som debatterades vid regionfullmäktiges sammanträde den 27 april

Det förbättrade resultat förklaras främst av ökade intäkter från vård som säljs till andra landsting och regioner, samtidigt som kostnadsutvecklingen hållits nere. Inför 2016 gjordes även en skattehöjning.

Akademiska sjukhuset gjorde ett resultat på minus 38 miljoner kronor, vilket är 62 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat på minus 100 miljoner kronor. Lasarettet i Enköping redovisade ett positivt resultat på 0,2 miljoner kronor. Hälsa och habilitering plus 6 miljoner kronor och Folktandvården plus 11 miljoner kronor. Minusresultat redovisas av Primärvården, Landstingsservice och Kollektivtrafiknämnden.

Det genomsnittliga antalet årsarbetare var 8 487, vilket är en ökning med 0,2 procent jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron låg på 5,6 procent, en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med 2015. Kostnaderna för inhyrd personal uppgick till 115 miljoner kronor, en ökning med 19 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Landstingets revisorer skriver i revisionsberättelsen att landstingets likviditet har förbättrats, men att den ekonomiska situationen är fortsatt besvärlig mot bakgrund av förväntade ökade framtida kostnader. Fem av fullmäktiges sex finansiella mål uppfylls, men endast fyra av tolv verksamhetsmål. Den samlade måluppfyllelsen bedöms därför som bristfällig.

Regionfullmäktige godkände årsredovisningen för Landstinget i Uppsala län för 2016 samt underskotten för kollektivtrafiknämnden och fastighets- och servicenämnden. Landstingsstyrelsen och övriga nämnder och utskott beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Regionstyrelsen fick i uppdrag att återkomma med förslag till reviderat regelverk för hantering av under- respektive överskott i verksamheterna.

(KD) yrkade på en ändring i en övergripande formulering om Region Uppsala. Detta avslogs.

Läs om övriga beslut som fattades vid regionfullmäktiges sammanträde den 27 april i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionfullmäktige 27 april