Följ Region Uppsala

​Positivt i landstingets medarbetarenkät

Nyhet   •   Jan 18, 2016 12:05 CET

Många av landstingets medarbetare trivs på sitt arbete. Det framgår av en medarbetarenkät som nyligen genomförts vid nio av landstingets förvaltningar.

85 procent av medarbetarna vid de aktuella förvaltningarna säger att deras arbete känns meningsfullt och 71 procent uppger att de lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete.

Undersökningen görs vartannat år. Syftet är att ta reda på hur medarbetarna upplever sitt arbete.

I årets enkät medverkade Folktandvården, Hälsa och habilitering, Kollektivtrafikförvaltningen UL, Kultur och bildning, Landstingets resurscentrum, Landstingsservice, Lasarettet i Enköping, Primärvården och Varuförsörjningen. Akademiska sjukhuset och Landstingets ledningskontor har inte ingått i undersökningen på grund av pågående omorganisation.

I enkäten ställdes frågor, framtagna av Sveriges Kommuner och Landsting, om motivation, ledarskap och styrning. Svaren vägs samman i ett indextal, Hållbart medarbetarengagemang (HME). Snittet för de förvaltningar som ingick i undersökningen låg på 4,03 på en femgradig skala.

Undersökningen genomfördes under november och december 2015 av undersökningsföretaget Webropol. Enkäten har besvarats av 2 148 personer.

Alla medarbetare får information om resultatet för den egna arbetsplatsen under våren. Det kommer också att tas fram handlingsplaner för områden som behöver förbättras.