Följ Region Uppsala

Inriktningsbeslut för Mälardalsregionens framtida tågtrafik

Nyhet   •   Apr 17, 2018 17:15 CEST

Mälabs inriktningsbeslut för den framtida regionala tågtrafiken i Mälardalsregionen godkändes av kollektivtrafiknämnden vid dagens sammanträde 17 april.

– Regionaltågstrafiken i Mälardalsregionen är mycket viktig för regionens fortsatta positiva utveckling och utöver att godkänna inriktningsbeslutet som fattats av Mälab tillägga att uppehållsbilden för trafikering inom Uppsala län ska minst vara i nivå med det som angavs i samverkansavtalet för etapp 1, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Inriktningsbeslutet för Etapp 2 som avser tiden från år 2022 har väldigt bra förslag på åtgärder och tar upp de stora och viktiga utvecklingsvägarna som gör Mälardalsregionen attraktiv för människor och verksamheter i framtiden, säger Bertil Kinnunen.

Redan hösten 2012 ingick de kollektivtrafikansvariga i Stockholm – Mälardalsregionen en avsiktsförklaring att etablera ny regiontågstrafik med ett storregionalt stomnät för arbets- och vardagsresande. År 2014 ingick de sex parterna ett samverkansavtal, fattade beslut om allmän trafikplikt och uppdrog åt Mälab att teckna avtal om allmän trafikplikt. Beslut fattades också att uppdra åt Transitio att anskaffa nya regionaltåg.

Inriktningsbeslutet för Etapp 2 avser tiden från 2022, en bortre tidsgräns är inte fastställd ännu. Utgångspunkten är att vidareutveckla trafiken i riktning mot den trafik som pekas ut i avsiktsförklaringen och En Bättre Sits Storregional systemanalys. Det innebär:

  • Fylla ut kvarvarande luckor i trafikutbudet i syfte att nå stomtrafik med timmestrafik hela trafikdygnet ca 06–23 och insatståg i rusningstid ca 3 timmar morgon och eftermiddag/kväll.
  • En generell ambitionshöjning för helgtrafiken
  • Etablera genomgående trafik i Stockholm i syfte att knyta Arlanda och Uppsala närmare södra Storstockholm, Östergötland och sydvästra Mälardalen
  • Skapa kortare restider mellan nodstäderna genom att komplettera stomtrafiken med snabbare förbindelser som inte stannar på alla stationer.
  • Säkerställa regionala förbindelser motsvarande Ostpendeln i stråket Gävle – Tierp – Uppsala – Knivsta – Arlanda – Stockholm – Flemingsberg – Södertälje – Norrköping – Linköping.

Etapp 2 omfattar också en utveckling av Movingo-konceptet med ett utökat biljettsortiment.

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08