Följ Region Uppsala

Förslag om regionbildning skickas på remiss

Nyhet   •   Jan 19, 2016 17:27 CET

Landstinget har ansökt hos regeringen om att bilda region i Uppsala län från 2017. Nu har ett förslag som närmare beskriver den nya regionens uppdrag, organisation och finansiering tagits fram.

Här är förslaget i sammanfattning:

  • ”Region Uppsala” förordas som namn på den nya regionen.

  • Regionen bildas genom att hela regionförbundets verksamhet fusioneras med nuvarande Landstinget i Uppsala län. Upplandsstiftelsen och Folkrörelsearkivet för Uppsala län föreslås också ingå i regionens uppdrag.

  • En regional utvecklingsnämnd föreslås inrättas, där frågor om bland annat infrastruktur, samhällsplanering och näringslivsutveckling ska hanteras.

  • För kulturfrågor redovisas två alternativ: antingen ska de föras till den regionala nämnden, vilket innebär att kulturnämnden avvecklas, eller också ska kulturnämnden få fortsatt uppdrag att svara för regionens kulturfrågor.

  • För att säkerställa det kommunala inflytandet i frågor som rör kommunernas ansvarsområde inrättas ett regionalt forum och fyra samverkansorgan inom områdena regional utveckling, kollektivtrafik, kultur samt hälsa, vård och omsorg.

  • En gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård inrättas.

  • Alla anställda vid regionförbundet kommer att erbjudas anställning inom regionen genom verksamhetsövergång.

Landstingsstyrelsen beslutade att skicka förslaget på remiss till bland annat länets kommuner och länsstyrelsen, som har tid på sig fram till 1 april att inkomma med remissvar.

Riksdagen väntas ta ställning till landstingets regionansökan under våren 2016.

Läs om övriga beslut som fattades av landstingsstyrelsen i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat landstingsstyrelsen 19 januari