Följ Region Uppsala

Beslut om landstingsplan och budget 2016-2018

Nyhet   •   Jun 16, 2015 17:07 CEST

Landstingsfullmäktige fattade beslut om landstingsplan och budget 2016-2018.

Nettokostnaden för hela landstingets verksamhet 2016 budgeteras till 9,8 miljarder kronor. Av detta går den största delen till hälso- och sjukvård, knappt 8,2 miljarder kronor. Kollektivtrafiken kostar 904 miljoner kronor, landstingets övergripande verksamhet (bland annat Landstingets ledningskontor, landstingets resurscentrum, finansverksamhet och förtroendemannaorganisationen) 577 miljoner kronor, kulturverksamheten 98 miljoner kronor och den regionala verksamheten 35 miljoner kronor.

I planen finns ett effektiviseringskrav som gäller alla verksamheter. För 2016 är kravet 0,75 procent. För 2017 och 2018 är kravet 1 procent årligen.

Landstingsskatten höjs med 55 öre till 11,71 kr per 100 kr.

Budgetomröstningen gick till på följande sätt:

Fyra förslag lades fram för beslut: ett från (S) och (MP), ett från (M), (FP), (C) och (KD), ett från (SD) och ett från (V). (SD) yrkade på att budgetarna skulle ställas emot varandra i sin helhet. Detta avslogs efter votering.

Landstingsfullmäktige fattade beslut om budgeten genom att ta ställning till ett antal beslutssatser. Landstingsfullmäktige beslutade att:

 • fastställa landstingets balanserade styrkort
 • fastställa inriktning för hälso- och sjukvård enligt förslaget från (M), (FP), (C) och (KD)
 • fastställa inriktning inom kollektivtrafik enligt landstingsstyrelsens förslag
 • fastställa inriktning inom kultur och bildning enligt landstingsstyrelsens försla
 • fastställa inriktning inom utveckling och samverkan enligt landstingsstyrelsens förslag
 • fastställa inriktning inom ekonomi enligt landstingsstyrelsens förslag
 • fastställa inriktning inom landstinget som arbetsgivare enligt landstingsstyrelsens förslag
 • fastställa inriktning inom minskad miljöpåverkan enligt landstingsstyrelsens förslag
 • anslå 8 175 950 000 kronor till hälso- och sjukvårdsstyrelsen
 • anslå 903 676 000 kronor till kollektivtrafiknämnden
 • anslå 97 852 000 kronor till kulturnämnden
 • anslå 34 803 000 kronor för regional verksamhet till landstingsstyrelsen
 • anslå 577 510 000 kronor för landstingsövergripande verksamhet och finansverksamhet till landstingsstyrelsen
 • fastställa föreslagen plan för investeringar i byggnader och mark planperioden 2016-2018
 • fastställa föreslagen plan för investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar planperioden 2016-2018
 • fastställa patientavgifter i enlighet med avsnittet om patientavgifter på sid 10
 • fastställa föreslagen budget för investeringar i konst budgetåret 2016
 • fastställa internräntan till 2,4 procent
 • fastställa avkastningskravet på fastighetsvärdet till 4,67 procent för 2016
 • fastställa att uppräkning för hyra och service sker med 2,02 procent 2016
 • fastställa landstingsskatten för 2016 till 11,71 kronor per 100 kronor
 • fastställa ett resultatmål på 6 miljoner kronor 2016 för Folktandvården
 • fastställa att styrelser och nämnder utifrån sina ansvarsområden ska besluta om styrkort för respektive förvaltning
 • fastställa styrelsers och nämnders ansvar och befogenheter
 • fastställa riktlinjer för taxor i kollektivtrafiken i enlighet med vad som anges i stycket ”Biljettpriser i kollektivtrafiken” (sid 12-13 i landstingsstyrelsens förslag till plan och budget)
 • fastställa budget 2016 och plan 2017-2018 (tabellverket).

(V) lämnade ett tilläggsyrkande om att fastställa baspriset för 30-dagars periodkort i kollektivtrafiken till 500 kronor. Detta avslogs.

(M), (FP), (C) ,(KD), (V) och (SD) reserverade sig till förmån för sina egna budgetförslag.

Beslutet om budget och landstingsplan togs vid landstingsfullmäktiges möte den 15-16 juni. Läs om alla övriga beslut som togs i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat landstingsfullmäktige 15-16 juni 2015