Följ Region Uppsala

Årsprognos på minus 178 miljoner kronor

Nyhet   •   Jun 18, 2019 15:53 CEST

Region Uppsalas resultat för de första fem månaderna uppgår till minus 177 miljoner kronor. Detta är 162 miljoner kronor sämre än budget. Akademiska sjukhuset står för den största avvikelsen och det är framförallt lägre riks- och regionintäkter tillsammans med högre personal- och läkemedelskostnader som utgör förklaringarna.

Årets budget för Region Uppsala 2019 uppgår till 138 miljoner kronor. Årsprognosen är försämrad med 12 miljoner kronor jämfört med april månad och uppgår till minus 178 miljoner kronor. Försämringen beror på ökade kostnader för köpt vård inom sjukhusstyrelsens egen verksamhet samt lägre kostnader för köpt vård inom vårdstyrelsen. För Akademiska sjukhuset ligger prognosen oförändrat kvar på minus 375 miljoner kronor vilket till största delen förklaras av obalanser avseende lönekostnader och brist på vårdplatser.

Den genomsnittliga timlönekostnaden för Region Uppsala har ökat med 1,3 procent efter årets fem första månader jämfört med 2018, vilket bedöms vara på en rimlig nivå.

Det genomsnittliga antalet årsarbetare för perioden januari till och med maj är 9 559 och det är en ökning med 298 årsarbetare vid en jämförelse med samma period föregående år. Det motsvarar en ökning med 3,2 procent.

Kostnaderna för inhyrd personalvid Region Uppsala är 84 miljoner kronor till och med maj. Utfallet för samma period föregående år var 99 miljoner kronor. Kostnaderna har minskat både för inhyrda läkare och inhyrd personal utöver läkare (främst sjuksköterskor) jämfört med samma period föregående år. Kostnaderna är dock högre än periodiserad budget för perioden. 

I samband med månadsrapporten yrkade (V) på att sjukhusstyrelsen skulle anmodas att ta fram ytterligare åtgärder för att avhjälpa vårdplatsbristen. Detta avslogs, vilket (V) och (SD) reserverade sig emot.

(S) yrkade på att regionstyrelsen skulle ge i uppdrag åt sjukhusstyrelsen att till regionstyrelsens septembersammanträde återrapportera vilka beslut de har fattat, samt vilka effekter de förväntar sig att dessa ska få för budget 2019. Detta avslogs vilket (S) reserverade sig emot. 

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat