Ny regiondirektör ska rekryteras

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2019 13:30 CEST

Region Uppsala ska rekrytera en ny regiondirektör.

Den nuvarande regiondirektören Staffan Isling har sagt upp sig för att i stället gå till en anställning vid Sveriges kommuner och landsting.

– Staffan Isling har gjort en stor insats i det pågående förändringsarbetet, inte minst när det gäller att utveckla samverkan med länets kommuner i samband med regionbildningen. Vi beklagar att han nu väljer att gå vidare, säger Emilie Orring (M), tf ordförande för regionstyrelsen.

Rekryteringen av en ny regiondirektör kommer att inledas snarast. Emma Lennartsson, ekonomidirektör i Region Uppsala, går in som tf regiondirektör från den 17 juni.

Ytterligare information:
Emilie Orring (M), tf ordförande regionstyrelsen, tel 076-785 41 72


 

Region Uppsala ska rekrytera en ny regiondirektör.

Läs vidare »

Region Uppsala ska ingå i Program Uppsala

Nyheter   •   Maj 21, 2019 15:12 CEST

Region Uppsala ska ingå i Program Uppsala, och regiondirektören får i uppdrag att tillsammans med Uppsala kommun ta fram ett förslag på tilläggsöverenskommelse som hanterar Region Uppsalas medverkan i programmet. Detta beslutade regionstyrelsen.

Bakgrunden till Program Uppsala är tidigare beslut kopplade till det så kallade fyrspåret på sträckan Uppsala – Stockholm. I maj 2018 fattade regeringen beslut om nationell plan för transportsystemet 2018–2029. I den planen finns förslaget med om en utbyggnad av järnvägen till fyrspår ska inledas mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm, vilket dock förutsätter överenskommelser om byggandet av 48 000 nya bostäder i Uppsala och Knivsta kommuner.

I december 2017 tecknade den svenska staten, Uppsala kommun och Region Uppsala ett avtal kring ett antal åtaganden, bland annat att färdigställa kapacitetsstark kollektivtrafik mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum. Tillsammans med det som tidigare kallats för Kunskapsspåret, det vill säga ett nytt spårvägssystem mellan Uppsala C och Gottsunda/Ulleråker bildar länken Gottsunda – Bergsbrunna ett integrerat spårvägssystem, Uppsala Spårväg. Det är ett gemensamt åtagande mellan Region Uppsala och Uppsala kommun, där regionen ansvarar för trafik, fordon och depå, och kommunen ansvarar för infrastruktur.

Uppsala kommun har under vintern 2018/2019 konstaterat att utvecklingen av hela det så kallade Uppsalapaketet med dess olika projekt kräver en särskild styrning och samordning. Därför har Uppsala kommun upprättat ett gemensamt program för helheten, Program Uppsala. Det är alltså detta program som regionstyrelsen nu beslutade att Region Uppsala ska ingå i. 

(SD) yrkade på återremiss och reserverade sig mot beslutet.

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat

Region Uppsala ska ingå i Program Uppsala, och regiondirektören får i uppdrag att tillsammans med Uppsala kommun ta fram ett förslag på tilläggsöverenskommelse som hanterar Region Uppsalas medverkan i programmet. Detta beslutade regionstyrelsen.

Läs vidare »

Upptåget kan bli del av Mälartåg

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2019 15:00 CEST

En integrering av Upptåget med Mälartåg, det kan bli resultatet av det beslut som Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden fattade vid sammanträdet idag 20 maj. Beslutet innebär att ett avtalsförslag ska tas fram för gemensam upphandling och integrering av Upptåget med Mälartåg.

Nu öppnar de akademiska vårdcentralerna

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 14:01 CEST

Idag invigdes de akademiska vårdcentralerna vid Samariterhemmets vårdcentral och Eriksbergs vårdcentral. – Det här är ett stort steg framåt för den akademiska forskningen på primärvårdsnivå, och kommer att bidra till att vårdcentraler i hela länet snabbare får ta del av den senaste forskningen, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Fler får bettskenor

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 14:31 CEST

Behandling med bettskenor har ökat med 117 procent sedan 2008. I Folktandvårdens odontologiska hälsobokslut redogörs ökningen av bettskenor i åldersgrupper och över tid. Under förra året gjordes 1938 bettskenor, jämfört med 2007 då det gjordes 892 bettskenor. Kvinnorna var i klar majoritet av de som behandlades.

Beror på mer än stress
Ökningen av bettskenor kan bero på flera faktorer.
- Visst kan det finnas en koppling till ökad stress och förändrade levnadsvanor, men även ökad medvetenheten genom exempelvis medias rapportering kan inverka. Inom tandvården använder allt fler behandlare ett mer strukturerat sätt att urskilja bettfysiologiska problem och sannolikt innebär detta att fler erbjuds behandling, säger Erik Lindfors Övertandläkare och ämnesföreträdare vid Folktandvårdens specialistklinik för bettfysiologi.

Rutin vid undersökning
Ungefär 10 procent av den vuxna befolkningen i Sverige har långvarig käkmuskelsmärta, fler kvinnor än män. Under senare år har Folktandvården använt en undersökningsmall som inkluderar två frågor om bettfysiologiska problem och smärta kring käkleder och tinningar. Detta har lett till en bättre träffsäkerhet när det gäller att identifiera patienter. Vilket i sin tur kan vara en förklaring till att fler får en bettfysiologisk behandling.
- Obehandlade bettfysiologiska besvär kan leda till långvarig ohälsa, sjukskrivning och ett ökat behov av medicinsk vård. Därför är det mycket viktigt att patienter med smärta i ansikte/käke och huvudvärk identifieras och erbjuds adekvat behandling, säger Erik Lindfors.

Det finns även andra behandlingar
- Tandgnissling är inget nytt fenomen utan omskrivs redan i Eddan och i de flesta fallen går slitaget långsamt. I situationer där patienten bara har lite tandslitage kan man låta dokumentera slitaget och följa upp patienten vid kommande undersökningar istället för att direkt göra en skyddande bettskena, menar Erik Lindfors som i höstas la fram sin doktorsavhandling om rörelseträning för käken. En metod som är helt individanpassad och har visat sig vara ett mycket bra och billigare komplement till bettskenor vid smärta i käkmuskulaturen.

För information kontakta gärna Erik Lindfors, med. dr
Övertandläkare vid Folktandvårdens enhet för Klinisk Bettfysiologi
erik.lindfors@regionuppsala.se


 

Allt fler rapporterar själva att de gnisslar tänder och av Folktandvårdens patienter har antalet som fått bettskenor ökat med kraftigt sedan 2007. På bara ett år har ökningen skett med 14 procent, där kvinnor är i klar majoritet av de som får bettskena utskrivet, enligt det odontologiska hälsobokslutet.

Läs vidare »

Ungdomar fortsätter att må allt sämre

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 08:48 CEST

Nu är resultatet från Liv och hälsa Ung 2019 färdigt. Elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet har fått svara på frågor om sina levnadsvanor och livsvillkor. Resultatet visar bland annat att antalet flickor som uppfattar att de mår bra eller mycket bra har minskat från 81 procent år 2011 till 60 procent år 2019.

Arbetsvistelse inom teater tilldelas AnneLee Vikner, Robert Jelinek och Tisha Minö

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2019 08:04 CEST

Skådespelaren AnneLee Vikner, regissören/manusförfattaren Robert Jelinek och fotografen/filmaren Tisha Minö erhåller Region Uppsalas arbetsvistelse för professionellt verksamma inom teaterområdet 2019. Vistelsen äger rum på Hållnäs konstkoloni i Norduppland.

Region Uppsalas dansresidens 2019 går till Anna Pehrsson

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2019 08:18 CEST

Anna Pehrsson tilldelas Region Uppsalas residens inom området danskonst 2019. Anna har en gedigen bakgrund som dansare och har varit anställd vid Cullbergbaletten, Alias Compagnie i Schweiz och Stockholms stadsteater. Sedan 2016 är hon verksam som frilansande dansare och koreograf.

Ny HR-direktör för Region Uppsala utsedd

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2019 14:10 CEST

Maria Rosén har utsetts till ny HR-direktör för Region Uppsala. – Medarbetarna är Region Uppsalas viktigaste resurs. Maria Rosén kommer att spela en central roll i arbetet med att stärka Region Uppsalas förmåga att rekrytera och behålla medarbetare, säger Emilie Orring (M), ordförande för utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning.

Munhälsan allt bättre i Uppsala län

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2019 14:23 CEST

​Upplänningarna har allt bättre munhälsa konstaterar Folktandvården. Kariesförekomsten hos vuxna patienter som går hos Folktandvården har minskat med 10 procent på 8 år. Länets barn och ungdomar har mindre karies än övriga Sverige, även om kariesförekomsten fortsatt ökar hos förskolebarnen 3-6 år. Dessa och fler fakta hittar man i Folktandvårdens hälsobokslut för 2018.

Kontaktpersoner 18 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • jedqssmxicfza.ihelfqgeiknsrptinserllnaac@rxaegjriojbnudbppznsafjlalf.splemd
  • 070-611 39 51
Presschef med placering vid Regionkontoret. Nåbar för det mesta, även utanför kontorstid.

Om Region Uppsala

Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.