Centrallager för sjukvårdsmaterial till Uppsala

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 09:06 CET

Region Uppsala upphandlar sjukvårdsartiklar med tillhörande logistik åt den så kallade femklövern, som består av Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Dalarna och Region Sörmland. Den senaste upphandlingen betyder byte av distributör – och att centrallagret nu flyttas från Göteborgsområdet till Uppsala.

Konstkuben intar Uppsala centrum

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 08:07 CET

Från 16 januari till och med 17 mars besöker det mobila utställningsrummet Konstkuben tre platser i Uppsala: Resecentrum, Kvarteret Hugin och Stora Torget. Uppsala stad växer och dess centrum utvecklas. Utifrån tankar om platsens karaktär och individens roll i stadsutvecklingen har tre verk skapats av konstnärerna Anders Rönnlund, Johanna Hästö och Stuart Mayes.

​Region Uppsala föreslås se över arbetstidsmodeller

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2019 16:51 CET

Region Uppsala ska på nytt se över Akademiska sjukhusets och Lasarettet i Enköpings arbetstidsmodeller. Det föreslår utskottet för personal, kompetensförsörjning och utveckling.

Ingen ebola inom Region Uppsala

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2019 20:06 CET

Den unge man som sökte sig till Lasarettet i Enköping med symptom som bland annat innefattade blod i avföringen och kräkningar är inte smittad av ebola. Detta visar provresultat. Därmed behöver inte de patienter som stannat kvar på akuten i Enköping längre hållas isolerade.

Mannen insjuknade efter att ha vistats i Burundi under ett antal veckor. Ebola är en mycket allvarlig sjukdom med blödningssymptom. Vid misstanke om ebola är det därför nödvändigt att behandla alla misstänkta fall som bekräftade, tills provresultat visar annat.

Mannen är inte heller smittad av gula febern, denguefeber, marburg eller rift valley visar proverna. Nu inväntas provsvar även för andra sjukdomar. Patientens tillstånd har dock förbättrats under dagen på infektionskliniken på Akademiska sjukhuset. Akutmottagningen vid Lasarettet i Enköping kommer att öppnas igen cirka klockan 22. 

För mer information:

Mikael Köhler, chefsläkare Region Uppsala: 018 – 611 43 74


 

​Den unge man som sökte sig till Lasarettet i Enköping med symptom som bland annat innefattade blod i avföringen och kräkningar är inte smittad av ebola. Detta visar provresultat. Därmed behöver inte de patienter som stannat kvar på akuten i Enköping längre hållas isolerade.

Läs vidare »

Misstänkt fall av ebola inom Region Uppsala

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2019 12:44 CET

Lasarettet i Enköping har fått in ett fall av misstänkt ebolasmitta. Ebola är en mycket allvarlig sjukdom med blödningssymptom. Akuten på lasarettet är därför för tillfället stängd. Patienten är isolerad och personal som träffat patienten är omhändertagen.

Patienten vårdas nu på infektionskliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala och är isolerad.

Patienter som har tänkt söka sig till akuten på lasarettet i Enköping hänvisas i första hand till primärvården, eller akuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Även Västmanlands sjukhus Västerås kommer att kunna bistå.

Provsvar kommer troligen någon gång ikväll. Ännu är det bara fråga om en misstanke, även andra sjukdomar är fullt möjliga.

För mer information:

Mikael Köhler, chefsläkare Region Uppsala: 018 – 611 43 74


 

Läs vidare »

Plan för hur vårdnära service ska införas antagen

Nyheter   •   Dec 18, 2018 16:17 CET

Nu finns en plan för hur vårdnära service ska införas. Planen klubbades av regionstyrelsen vid deras möte. Senast år 2023 ska vårdnära service vara infört på samtliga enheter vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, där behov och förutsättningar finns.

Vårdnära service är ett begrepp som innebär att särskilt utbildad servicepersonal utför vissa sysslor, som historiskt sett har utförts av vårdpersonal. Det rör sig grovt sett om patientnära städning, patienttransporter, materialhantering och måltidshantering.

Vid sitt möte i juni 2018 beslutade regionstyrelsen att konceptet vårdnära service ska införas på samtliga vårdenheter (med behov och rätt förutsättningar) vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, med start år 2018. Regiondirektören fick i uppdrag att återkomma med en sammanhållen införandeplan senast i december 2018. Implementeringskostnaden får uppgå till högst 3 miljoner kronor första året, och därefter 2,3 miljoner kronor årligen till 2023.

Det är denna plan som nu redovisades och antogs. Just nu befinner sig arbetet i en planeringsfas. Den 1 april 2019 presenteras vilka enheter som inför vårdnära service och när. Arbetet ska vara genomfört senast år 2023, slutrapporten ska vara färdig senast i december 2023. 

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat.

Läs vidare »

Region Uppsala och Uppsala kommun tar nästa steg mot Uppsala spårväg

Nyheter   •   Dec 14, 2018 11:33 CET

Uppsala kommun har fattat beslut och Region Uppsala fattar beslut 18 december om att gemensamt ansöka om medel från staten för att bygga spårväg. Beslutet är en del av förberedelsearbetet inför det slutgiltiga beslutet 2021 om att bygga Uppsala spårväg. Utbyggnaden av spårväg är ett viktigt led i att möta ökande behov av att enkelt och smidigt pendla inom en växande huvudstadsregion där Uppsala är en viktig kugge.

Befolkningstillväxten i Uppsala fortsätter och i år är det första gången som fler flyttar till staden från Stockholm än tvärtom. Det innebär att kommunens planering för fler bostäder, kontor och kollektivtrafik fortsätter att ha hög prioritet. Redan i maj fattade regeringen beslut om att bygga ut järnvägen mellan Uppsala och länsgränsen till Stockholm med ytterligare två järnvägsspår och att bygga en tågstation i Bergsbrunna.

–Vi har lovat att som motprestation investera i byggandet av 33 000 bostäder i södra delen av staden och i utbyggd kollektivtrafik i form av spårväg. Kommunstyrelsens beslut innebär att vi fortsätter förberedelsearbetet inför det slutgiltiga beslutet som ska tas av oss och Region Uppsala under 2021, säger Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsen.

– Det behövs ett kollektivtrafiksystem som långsiktigt har tillräcklig kapacitet för att klara framtida resandebehov. Därför är det viktigt att redan nu ansöka om medel från staten för att säkra finansieringen även om slutligt beslut fattas under 2021, säger Stefan Olsson (M), ordförande i regionstyrelsen.

Uppsala spårväg är planerad att få två sträckningar. Dels från Uppsala centralstation, via Rosendal, Ulleråker och Ultuna till Gottsunda, dels från Gottsunda via Ultuna och Sävja till Bergsbrunna.

Parallellt med förberedelsearbetet för spårväg, tas det även fram ett jämförelseunderlag för möjligheten att satsa på ett bussystem med högre kapacitet än dagens linjenät, Bus Rapid Transit. Det har emellertid lägre kapacitet än spårväg och klarar därför inte det beräknade kapacitetsbehovet på längre sikt.

Utöver kapaciteten har spårväg ytterligare fördelar i och med att den är miljövänlig och att dragningen blir fast och därmed förutsägbar, vilket underlättar för planering av bostäder, arbetsplatser och samhällsservice.

Satsningen på modern stadsspårväg sker i hela Europa just nu och i Sverige görs stora investeringar i spårväg ibland annat Stockholm och Lund.

Beslut om att skicka ansökan fattas av kommunstyrelsen den 12 december och av regionstyrelsen den 18 december. Ansökan skickas in till Trafikverket i januari 2019.

Länk till mer information: www.uppsala.se/sparvag

Uppsala kommun har fattat beslut och Region Uppsala fattar beslut 18 december om att gemensamt ansöka om medel från staten för att bygga spårväg. Beslutet är en del av förberedelsearbetet inför det slutgiltiga beslutet 2021 om att bygga Uppsala spårväg.

Läs vidare »

Utformningsprinciper för gång- och cykelvägar antagna

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 14:50 CET

Fler än 700 cyklar i timmen – då bör vägen vara 5,3 meter bred. Nu har den regionala utvecklingsnämnden klubbat utformningsprinciper för gång- och cykelvägar, samt för cykelparkeringar, i Uppsala län.

Biljettpriser i kollektivtrafiken höjs

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 12:02 CET

Regionfullmäktige beslutade idag om höjda biljettpriser i kollektivtrafiken från 2019. Bland annat höjs priset för 30-dagarsbiljett med 40 kronor.

Biljettpriserna i kollektivtrafiken fastställs genom politiska beslut. Regionfullmäktige beslutar om priset på 30-dagarsbiljett och priset per zon för enkelbiljett. Övriga biljettpriser fastställs av kollektivtrafiknämnden.

Vid dagens sammanträde beslutade fullmäktige att höja priset för 30-dagars biljett med 40 kr till 880 kr. Förköpt enkelbiljett höjs med 2 kr till 32 kr per zon och enkelbiljett köpt med reskassa höjs med 2 kr till 25 kr per zon.

Enligt kollektivtrafiknämndens beslut den 11 december görs en motsvarande justering av övriga biljettpriser i kollektivtrafiken. I genomsnitt höjs priserna med 5 procent.

Höjningen motiveras av att kollektivtrafiken behöver ökade intäkter för att nå ett nollresultat under 2019.

De nya priserna börjar gälla den 3 januari 2019. En komplett prislista finns på UL:s hemsida, ul.se.

(S), (V) och (SD) reserverade sig till förmån för egna förslag till reviderad regionplan och budget. När det gällde priserna i kollektivtrafiken motsatte sig (V) höjda biljettpriser och föreslog att priset för periodkort skulle sänkas samt att en pensionärsrabatt för enkelresor införas. (S) yrkade på att behålla priset på 30-dagarskort för pensionär och sänka priset på 30-dagarskort lågtrafik samt att priset på enkelbiljetter för pensionär sätts till samma nivå som ungdom. Dessa yrkanden föll.

Kontaktperson:
Johan Wadman, trafikdirektör kollektivtrafikförvaltningen UL, tel 070 - 762 33 23

Läs om övriga beslut som fattades av regionfullmäktige i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionfullmäktige 12 december


 

Regionfullmäktige beslutade idag om höjda biljettpriser i kollektivtrafiken från 2019. Bland annat höjs priset för 30-dagarsbiljett med 40 kronor.

Läs vidare »

App-lansering på Wiks slott den 8 december

Nyheter   •   Dec 05, 2018 15:59 CET

Under julmarknaden på Wik lördagen den 8 december lanseras ett nytt kapitel om Wiks slott i den historiska 3D-appen Visir Uplandia som sedan tidigare har kapitel om Uppsala Domkyrkostad och Öregrunds hamn.

Kontaktpersoner 15 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • jekvssqaicyoa.dielrugegtnszntilqerfhnaze@rgaegvviopvnuzkpprysafpladu.screel
  • 070-611 39 51
Presschef med placering vid Regionkontoret. Nåbar för det mesta, även utanför kontorstid.

Om Region Uppsala

Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.