Region Uppsala satsar på att införa vårdnära service

Nyheter   •   Jun 20, 2018 15:44 CEST

Vårdnära service är ett begrepp som innebär att särskilt utbildad servicepersonal utför vissa sysslor, som historiskt sett har utförts av vårdpersonal. Det rör sig grovt sett om patientnära städning, patienttransporter, materialhantering och måltidshantering.

Vid sitt möte beslutade nu regionstyrelsen att konceptet vårdnära service ska införas på samtliga vårdenheter (med behov och rätt förutsättningar) vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, med start år 2018. Regiondirektören fick i uppdrag att återkomma med en sammanhållen införandeplan senast i december 2018. Implementeringskostnaden får uppgå till högst 3 miljoner kronor första året, och därefter 2,3 miljoner kronor årligen till 2023.

Region Uppsala har under se senaste åren utfört en del insatser och pilotförsök med vårdnära service, både vid Akademiska sjukhuset och vid Lasarettet i Enköping. Resultatet från piloterna visar att kvaliteten på förråd och städning blivit bättre, den patientnära städningen upplevdes bli betydligt bättre utförd.

De fördelar som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) listar i skriften ”Vårdnära service – en viktig del i framtidens sjukvård” (2014) är inte minst att vårdnära service frigör tid för vårduppgifter, bättre tillvaratar personalens kompetens samt ökar kvaliteten. En förhoppning finns också om att vårdnära service kan bidra till att underlätta rekrytering till vårdyrket, genom att vårdpersonal i ökad omfattning får arbeta med det man utbildats för. Dessutom kan, enligt SKL, en ökad rekryteringsbas till vården skapas genom att servicepersonal inom vårdnära service kan se vårdyrket som ett naturligt nästa steg i yrkeskarriären.

Läs vidare »

Region Uppsala har antagit en suicidpreventiv strategi

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 15:44 CEST

Varje år tar cirka 50 personer i Uppsala län sitt liv, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Uppskattningar visar att det också genomförs cirka 500 självmordsförsök årligen i länet, och att cirka 3 000 till 5 000 anhöriga påverkas som en följd av detta. Nu har Region Uppsala antagit en strategi för suicidprevention, för att minska denna siffra.

​Region Uppsala minskar kostnader för förtroendevalda

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 14:31 CEST

Reglerna för ersättning till förtroendevalda i Region Uppsala ändras nästa år efter ett beslut av regionfullmäktige idag. Bland annat sänks vissa arvoden. Tillsammans med tidigare fattade beslut minskar Region Uppsala ersättningarna med 2 miljoner kronor.

​Flera skärpta mål i nytt miljöprogram

Nyheter   •   Jun 19, 2018 14:21 CEST

År 2022 ska all allmän kollektivtrafik utföras med fossilfria bränslen. Det är ett av målen i Region Uppsalas miljöprogram för 2019-2022, som fastställdes av regionfullmäktige den 19 juni.

Programmet omfattar Region Uppsalas interna miljöarbete och bygger på tre övergripande mål: minskad klimatpåverkan, hälsosam och giftfri miljö samt hållbar och effektiv resursanvändning.

Här följer ytterligare några exempel på mål:

  • Minst fem förbrukningsvaror av fossilbaserad plast ska fasas ut eller bytas mot förbrukningsvara i förnybart eller flergångsmaterial.
  • Akademiska ska minska sina halter av antibiotika i avloppsvatten med 20 procent.
  • Andelen ekologiskt producerade livsmedel ska vara minst 55 procent av det totala inköpsvärdet.
  • Andelen livsmedel som har producerats med etiska och socialt godtagbara förhållanden ska vara minst 25 procent av det totala inköpsvärdet.
  • Andelen avfall som återvinns ska öka med 8 procent jämfört med 2018.
  • Fler gröna, läkande miljöer ska göras tillgängliga i anslutning till fastigheter, dess stråk och entréer, så kallade fickparker, och riktlinjer för grönytor ska tas fram.

(M) och (KD) yrkade på vissa ändringar i texten, som syftar till att varumärket Fairtrade inte ska favoriseras vid upphandlingar, och på att ”socialt ansvarstagande” inte ska vara med som kriterium. (M) yrkade också på att länet inte ska avsätta ytterligare fyra naturområden som skyddat område. (SD) yrkade på återremiss. Samtliga yrkanden avslogs.

Läs om övriga beslut som fattades av regionfullmäktige i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionfullmäktige 18-19 juni

År 2022 ska all allmän kollektivtrafik utföras med fossilfria bränslen. Det är ett av målen i Region Uppsalas miljöprogram för 2019-2022, som fastställdes av regionfullmäktige den 19 juni.

Läs vidare »

Ny kulturplan antogs av regionfullmäktige

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 13:17 CEST

Region Uppsalas kulturplan 2019–2022, ”Kultur i en nyskapande kunskapsregion”, har idag antagits av regionfullmäktige.

​Regionplan och budget 2019-2021 fastställd

Nyheter   •   Jun 18, 2018 18:30 CEST

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni att fastställa regionplan och budget för 2019-2021.

Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2019, dels för den kommande treårsperioden.

Den budget som nu beslutats innehåller bland annat satsningar inom vården på rehabkoordinatorer, ökade resurser till primärvården och förstärkt AT- och ST-tjänstgöring för läkarstudenter. Ersättningen till vårdcentraler, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar räknas upp med en högre uppräkningsfaktor än övrig hälso- och sjukvård. På utgiftssidan avser man att dra ner på kostnaderna, bland annat genom att minska på hyrpersonal och administration och genom förbättrad upphandling.

Nettokostnaden för regionens verksamhet 2019 budgeteras till 11,5 miljarder kronor Av detta går den största delen till hälso- och sjukvård, cirka 9,6 miljarder kronor. Anslaget till kollektivtrafik och samhällsutveckling är 1,1 miljoner kronor, till den regionövergripande verksamheten anslås knappt 600 miljoner kronor och kulturverksamheten får cirka 115 miljoner kronor. Skatten blir oförändrad, 11,71 kr per 100 kr.

(V), (M), (KD), (L), (C) och (SD) reserverade sig till förmån för egna budgetförslag.

(M) yrkade avslag på att överföra 60 miljoner kronor från GUB till regionstyrelsens budget. Yrkandet avslogs.

Läs om övriga beslut som fattades av regionfullmäktige i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionfullmäktige 18-19 juni

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni att fastställa regionplan och budget för 2019-2021.

Läs vidare »

Region Uppsala medfinansierar projektet Material X med sex miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 15:43 CEST

Nya smarta material, som ska leda till effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan. Det är i korthet tanken bakom projektet Material X. Projektet söker pengar från Vinnovas Vinnväxtprogram. Vid sitt möte beslutade den regionala utvecklingsnämnden att Region Uppsala ska satsa cirka sex miljoner kronor på projektet under åren 2019 – 2021.

​Region Uppsala medverkar i toppmöte om framtidens cancervård

Nyheter   •   Jun 13, 2018 09:00 CEST

Den 14 och 15 juni träffas experter och beslutsfattare från hela världen i Uppsala vid mötet Uppsala Health Summit för att diskutera framtidens cancervård.

​Tema graviditet i nya numret av 1177 Vårdguiden

Nyheter   •   Jun 12, 2018 16:24 CEST

Under de närmaste dagarna kommer Region Uppsalas hushållstidning 1177 Vårdguiden att delas ut till alla hushåll i Uppsala län.

Yttre utrop på stadsbussarna i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 15:26 CEST

Med början i oktober 2018 införs successivt yttre utrop på stadsbussarna i Uppsala. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid dagens sammanträde 12 juni.

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • rtusjecjzvwcpzsstvica.ecelgeobnsskqcnhtihverna@rwiegyfgagviofzamnuppsala.se
  • 070-611 39 51
Presschef med placering vid Regionkontoret. Nåbar för det mesta, även utanför kontorstid.

Om Region Uppsala

Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.