Tema motion i nya tidningen 1177 Vårdguiden

Nyheter   •   Sep 03, 2019 09:27 CEST

Årets näst sista nummer av tidningen 1177 Vårdguiden, som har tema motion, innehåller bland annat ett stort reportage med träningsgruppen RITS som är en ideell träningsgrupp bestående av 14 tjejer från Ramstalund utanför Uppsala.

Profilområden för Lasarettet i Enköping godkänns

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2019 15:31 CEST

Vid sitt möte på tisdagen godkände regionstyrelsen inriktningen för det som kallas morgondagens elektiva kirurgi, för åren 2020 – 2023. Elektiv kirurgi är den i förväg planerade kirurgin. Inriktningen innebär att Lasarettet i Enköping får ett antal profilområden, inom dessa områden kommer de i stor utsträckning att ta över operationer som idag utförs på Akademiska sjukhuset.

Region Uppsala vill få kontroll på ekonomin

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2019 15:30 CEST

Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en fördjupad analys och en handlingsplan för en långsiktigt hållbar ekonomi. Detta ska utgöra ett underlag inför kommande arbete med Region Uppsalas Regionplan och budget. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Inflyttningen till ingång 100/101 skjuts upp

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2019 13:51 CEST

Nya vattenprover visar att vattenkvaliteten i den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska sjukhuset, ingång 100/101, fortfarande inte är tillräckligt bra för att patientsäkerheten hos känsliga patientgrupper ska kunna garanteras. Den planerade inflyttningen skjuts därför framåt, med som minst fem veckor.

Det är inte legionella som är problemet, utan andra mikroorganismer. Vattnet är inte farligt för friska människor, det är ”tjänligt med anmärkning”, men för känsliga patientgrupper med nedsatt immunförsvar kan det innebära en risk.

- Det är tråkigt att vi åter måste flytta på inflyttningen, men det är ett enkelt beslut att ta. För oss kommer alltid patientsäkerheten först, säger Hans-Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör.

För patienter till Akademiska sjukhuset får förseningen inga egentliga andra konsekvenser, än att de kommer att kallas på sina besök till redan befintliga lokaler istället för till den nya vårdbyggnaden.

För mer information:

Hans-Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör: 018 – 611 44 75

Kent Strömberg, projektchef Fastighet och service: 076 – 125 72 60


 

Nya vattenprover visar att vattenkvaliteten i den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska sjukhuset, ingång 100/101, fortfarande inte är tillräckligt bra för att patientsäkerheten hos känsliga patientgrupper ska kunna garanteras. Den planerade inflyttningen skjuts därför framåt, med som minst fem veckor.

Läs vidare »

Noomaraton 2019 - tävling i spontanfilm öppen för alla

Nyheter   •   Aug 15, 2019 10:39 CEST

Tävling i spontanfilm 31 augusti - 1 september där alla är välkomna att delta. Anmälan senast 30 augusti.

Länsanalys: År 2050 är vi 483 800 personer

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2019 09:40 CEST

Region Uppsala har det regionala utvecklingsansvaret i Uppsala län och ska följa upp länets utveckling, bland annat vad gäller den demografiska utvecklingen. Genom att analysera länets förutsättningar skapas den nödvändiga kunskapen för att kunna utveckla länet. Nu visar en ny befolkningsprognos att Uppsala län år 2050 har en befolkning på 483 800 personer.

Befolkningen i Uppsala län beräknas vara 483 800 personer 2050. Det är en ökning med 107 400 personer mellan 2018 och 2050. Befolknings­ökningen är främst ett resultat av en stor inflyttning till länet, men också av att det föds fler än det dör. Inflyttningen till länet kommer främst från Stockholms län. Nettomigrationen minskar kraftig, från 3 200 personer 2018 till -100 personer 2050.

Åldersstrukturen i länet kommer att förändras och andelen yrkesverksamma kommer att minska. Andelen invånare i åldrarna 0 - 19 och 65 - 79 är konstant medan andelen i åldern 20 - 64 år minskar från 58 procent till 55 procent. Andelen 80 år och äldre kommer att öka från 4,5 procent till 8,5 procent. Detta är en anpassning till ett nytt demografiskt mönster där en allt mindre andel dör i yngre åldrar.

En ökad sysselsättningsandel för åldrarna 20 till 35 år är ett sätt att lösa denna demografiska utmaning.

En längre rapport finns på Region Uppsala hemsida för regionala analyser, https://www.regionuppsala.se/sv/Regional-utveckling/Utredningar-och-analyser/.

För mer information:

Anders Bergquist, utredare Region Uppsala: 070 – 767 56 80


 

Region Uppsala har det regionala utvecklingsansvaret i Uppsala län och ska följa upp länets utveckling, bland annat vad gäller den demografiska utvecklingen. Genom att analysera länets förutsättningar skapas den nödvändiga kunskapen för att kunna utveckla länet. Nu visar en ny befolkningsprognos att Uppsala län år 2050 har en befolkning på 483 800 personer.

Läs vidare »

Region Uppsala startar intern personalpool som alternativ till hyrbemanning

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2019 08:00 CEST

Region Uppsala ska inrätta en intern personalpool som ska gå in och täcka upp när det uppstår vakanser på Region Uppsalas egna vårdcentraler. – Genom att ha egen personal i stället för att anlita bemanningsföretag vill vi öka tillgängligheten och kontinuiteten för patienterna och ge en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, Torun Hall, förvaltningsdirektör vid Nära vård och hälsa.

Väntetid till utprovning av hörapparat ska kortas

Nyheter   •   Jun 19, 2019 16:00 CEST

Det är lång väntetid till så kallad grundläggande hörselrehabilitering i delar av Uppsala län. Patienter i Heby, Tierp och Älvkarleby får vänta längst på bedömning av hörsel och utprovning av hörapparat. Därför har en översyn gjorts av hur tillgängligheten ska kunna förbättras.

I utredningen konstateras att det råder brist på audionomer i hela Sverige. Behovet av grundläggande hörselrehabilitering är större än vad som kan tillgodoses i länet idag och behovet väntas öka framöver.

Vårdstyrelsen gav Nära vård och hälsa i uppdrag att se över möjligheterna att omstrukturera nuvarande verksamheter i egen regi för att förbättra tillgängligheten i hela länet. Förslaget ska presenteras för vårdstyrelsen i oktober 2019.

En annan åtgärd är att Region Uppsala ska verka för att utöka samarbetet med högskolor, framför allt i Stockholm och Örebro, för att möjliggöra verksamhetsförlagd utbildning i Region Uppsala och göra det möjligt att studera till audionom på distans med Uppsala som studieort.

Inför kommande budgetprocess uppmärksammar vårdstyrelsen regionstyrelsen på att budgeten för grundläggande hörselrehabilitering behöver utökas.

Läs om övriga beslut som fattades vid vårdstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat vårdstyrelsen 19 juni

Det är lång väntetid till så kallad grundläggande hörselrehabilitering i delar av Uppsala län. Patienter i Heby, Tierp och Älvkarleby får vänta längst på bedömning av hörsel och utprovning av hörapparat. Därför har en översyn gjorts av hur tillgängligheten ska kunna förbättras.

Läs vidare »

Så har Region Uppsalas vårdcentraler öppet i sommar

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 08:00 CEST

Nu börjar sommaröppettiderna gälla vid Region Uppsalas egna vårdcentraler.

De flesta huvudvårdcentraler har öppet i stort sett som vanligt under sommaren, men några mindre enheter stänger mitt i sommaren, liksom några distriktssköterskemottagningar. Där kommer patienterna att hänvisas till närmsta vårdcentral.

– Vi är tvungna att dra ner lite grand på verksamheten för att våra medarbetare ska kunna få semester. Men vi arbetar hårt för att vara tillgängliga och hålla nere stängningarna till ett minimum, säger Torun Hall, förvaltningsdirektör för förvaltningen Nära vård och hälsa, där Region Uppsalas egna vårdcentraler ingår.


– Min bedömning är att vi kommer att klara sommaren bra. Vi prioriterar alltid utifrån medicinska behov och lägger till exempel årskontroller under andra tider på året, så att vi kan vara tillgängliga för mer akuta åkommor.

Torun Hall påminner också om att det finns flera sätt att få hjälp och råd när den ordinarie mottagningen håller stängt.

– På webbplatsen 1177.se finns information och råd om hur man själv kan ta hand om många typiska sommaråkommor, som insektsbett och skrubbsår. Man kan också ringa 1177 Vårdguiden för att få råd om vård.

I det länkade dokumentet framgår vilka vårdcentraler som har begränsningar i öppethållandet under sommaren och vart patienterna hänvisas. Aktuella öppettider och drop-in-tider finns också alltid på respektive vårdcentrals hemsida.

I länet finns också ett stort antal privata vårdcentraler som har avtal med Region Uppsala. Information om öppettiderna för dessa finns hos respektive vårdcentral.

Samtliga vårdcentraler i Uppsala län


 

Nu börjar sommaröppettiderna gälla vid Region Uppsalas egna vårdcentraler.

Läs vidare »

Årsprognos på minus 178 miljoner kronor

Nyheter   •   Jun 18, 2019 15:53 CEST

Region Uppsalas resultat för de första fem månaderna uppgår till minus 177 miljoner kronor. Detta är 162 miljoner kronor sämre än budget. Akademiska sjukhuset står för den största avvikelsen och det är framförallt lägre riks- och regionintäkter tillsammans med högre personal- och läkemedelskostnader som utgör förklaringarna.

Årets budget för Region Uppsala 2019 uppgår till 138 miljoner kronor. Årsprognosen är försämrad med 12 miljoner kronor jämfört med april månad och uppgår till minus 178 miljoner kronor. Försämringen beror på ökade kostnader för köpt vård inom sjukhusstyrelsens egen verksamhet samt lägre kostnader för köpt vård inom vårdstyrelsen. För Akademiska sjukhuset ligger prognosen oförändrat kvar på minus 375 miljoner kronor vilket till största delen förklaras av obalanser avseende lönekostnader och brist på vårdplatser.

Den genomsnittliga timlönekostnaden för Region Uppsala har ökat med 1,3 procent efter årets fem första månader jämfört med 2018, vilket bedöms vara på en rimlig nivå.

Det genomsnittliga antalet årsarbetare för perioden januari till och med maj är 9 559 och det är en ökning med 298 årsarbetare vid en jämförelse med samma period föregående år. Det motsvarar en ökning med 3,2 procent.

Kostnaderna för inhyrd personalvid Region Uppsala är 84 miljoner kronor till och med maj. Utfallet för samma period föregående år var 99 miljoner kronor. Kostnaderna har minskat både för inhyrda läkare och inhyrd personal utöver läkare (främst sjuksköterskor) jämfört med samma period föregående år. Kostnaderna är dock högre än periodiserad budget för perioden. 

I samband med månadsrapporten yrkade (V) på att sjukhusstyrelsen skulle anmodas att ta fram ytterligare åtgärder för att avhjälpa vårdplatsbristen. Detta avslogs, vilket (V) och (SD) reserverade sig emot.

(S) yrkade på att regionstyrelsen skulle ge i uppdrag åt sjukhusstyrelsen att till regionstyrelsens septembersammanträde återrapportera vilka beslut de har fattat, samt vilka effekter de förväntar sig att dessa ska få för budget 2019. Detta avslogs vilket (S) reserverade sig emot. 

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat

Region Uppsalas resultat för de första fem månaderna uppgår till minus 177 miljoner kronor. Detta är 162 miljoner kronor sämre än budget. Akademiska sjukhuset står för den största avvikelsen och det är framförallt lägre riks- och regionintäkter tillsammans med högre personal- och läkemedelskostnader som utgör förklaringarna.

Läs vidare »

Kommande evenemang 2 evenemang

15 Sep 11:00

Skördefest på Wik

2019-09-15, 11:00 - 16:00 CEST
Wiks slott

23 Sep 10:00

Prova på hjälpmedel på Nationella hjälpmedelsdagen

2019-09-23, 10:00 - 15:00 CEST
Kungsgärdets center, S:t Johannesgatan 28 A, Uppsala.

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • jedssseuicfia.ogelmdgehcnsoqtipaerdknayg@rygegojioyznureppalsatflauw.sgbeac
  • 070-611 39 51
Presschef med placering vid Regionkontoret. Nåbar för det mesta, även utanför kontorstid.

Om Region Uppsala

Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.