Följ Region Uppsala

Patienterna ger högt betyg åt primärvården i Uppsala län

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 16:00 CET

Patienterna i Uppsala län är på det hela taget nöjda med den vård och behandling de får när de besöker primärvården. Uppsala län är bland de fem landsting och regioner som får bäst betyg. Det visar en stor enkätundersökning som presenteras idag.

– Det är överlag positiva siffror för primärvården, men det finns fortfarande områden som behöver utvecklas, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Undersökningen har genomförts i hela Sverige på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting. 4 206 personer i Uppsala län som har besökt den landstingsdrivna eller privata primärvården har svarat på en enkät om vad de tyckte om sitt läkarbesök. Frågorna handlar om bland annat bemötande, väntetider och servicen i stort.

Inom de flesta frågeområden har Landstinget i Uppsala län resultat som ligger bland de fem bästa av alla landsting och regioner. Bland annat får läkarna högt betyg när det gäller respekt och bemötande, där 86 procent av patienterna har haft en positiv eller mycket positiv upplevelse, Även tillgängligheten får ett bra betyg. Där är 85 procent av patienterna nöjda.

Helhetsintrycket var något högre för läkarna vid de privata vårdcentralerna, 84 procent, jämfört med 81 procent för de landstingsdrivna. Genomsnittet för riket var 80.

Männen är något nöjdare med sitt besök än kvinnorna, vilket bekräftar vad som framkommit i liknande undersökningar som genomförts tidigare.

­– Patientenkäten är viktig för utvecklingen av vården. Den nya patientlagen betonar att patienterna ska vara delaktiga och ha inflytande över sin vård, så det är viktigt att vi tar till oss deras synpunkter, säger Malena Ranch.

Läs mer:
Undersökningen finns tillgänglig för allmänheten på https://patientenkat.se/sv/

Pressmeddelande från SKL om den nationella undersökningen: http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2016/primarvardspatienteristortnojda.8203.html

Kontaktpersoner:
Malena Ranch (MP), ordf vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11
Henrik Andreasson, utredare, hälso- och sjukvårdsavdelningen 018-611 61 12

Fakta om patientenkäten

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Svarsfrekvensen i årets primärvårdsundersökning är lägre än vid föregående mätning, 41 procent 2015 jämfört med 53 procent 2013, men resultaten är statistiskt säkerställda och har en god representativitet på nationell- och landstings/regionnivå.

Den svarsfrekvens som undersökningen uppnått ligger på samma nivå som liknande befolkningsundersökningar genomförda av Statistiska centralbyrån (SCB). Inför mätningen 2015 togs en ny enkät fram för att på ett ännu bättre sätt fånga patienters upplevelser av vården men även för att kunna följa upp efterlevnaden av patientlagen. Eftersom frågorna gjorts om kan resultatet inte jämföras med tidigare års resultat.