Följ Region Uppsala

Väntetid till utprovning av hörapparat ska kortas

Nyhet   •   Jun 19, 2019 16:00 CEST

Det är lång väntetid till så kallad grundläggande hörselrehabilitering i delar av Uppsala län. Patienter i Heby, Tierp och Älvkarleby får vänta längst på bedömning av hörsel och utprovning av hörapparat. Därför har en översyn gjorts av hur tillgängligheten ska kunna förbättras.

I utredningen konstateras att det råder brist på audionomer i hela Sverige. Behovet av grundläggande hörselrehabilitering är större än vad som kan tillgodoses i länet idag och behovet väntas öka framöver.

Vårdstyrelsen gav Nära vård och hälsa i uppdrag att se över möjligheterna att omstrukturera nuvarande verksamheter i egen regi för att förbättra tillgängligheten i hela länet. Förslaget ska presenteras för vårdstyrelsen i oktober 2019.

En annan åtgärd är att Region Uppsala ska verka för att utöka samarbetet med högskolor, framför allt i Stockholm och Örebro, för att möjliggöra verksamhetsförlagd utbildning i Region Uppsala och göra det möjligt att studera till audionom på distans med Uppsala som studieort.

Inför kommande budgetprocess uppmärksammar vårdstyrelsen regionstyrelsen på att budgeten för grundläggande hörselrehabilitering behöver utökas.

Läs om övriga beslut som fattades vid vårdstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat vårdstyrelsen 19 juni