Följ Region Uppsala

Reviderad regionplan och budget 2017-2019 godkänd

Nyhet   •   Nov 30, 2016 18:48 CET

Landstingsfullmäktige fastställde en reviderad regionplan och budget för 2017-2019, förutom den del som innehåller indikatorer, nyckeltal som mäter hur målen i planen uppfylls. Denna del återremitterades.

Fullmäktige har tidigare beslutat om budgeten vid junisammanträdet, bortsett från patientavgifter. Sedan dess har revideringar gjorts i budgeten. Tilläggsbudgeten innehåller också flera ändringar i patientavgifterna. Från den 1 januari 2017 behöver de som är 85 år och äldre inte längre betala någon patientavgift när de besöker öppenvården.

Inom primärvården införs en enhetstaxa. Patientavgiften blir 150 kronor, oavsett yrkeskategori. Avgiften gäller även vårdbesök som genomförs digitalt. Närakuten jämställs med primärvården, så att ett besök hos sköterska där kostar lika mycket som hos till exempel en distriktssköterska. En ny patientavgift för ambulanssjukvård på 150 kronor införs. Ambulansavgiften tas inte ut när patienten samma dag betalar avgift för akutsjukvård. Högkostnadsskyddet är oförändrat.

Regionskatten för 2017 är oförändrad och fastställdes till 11,71 kr per 100 kronor.

(V) reserverade sig. Bland annat avvisade de förslaget om ändrade patientavgifter. De föreslog i ett eget förslag ett tillskott till Akademiska sjukhuset på 100 miljoner kronor, satsningar inom området psykisk ohälsa och en utökad stadszon i kollektivtrafiken som får ett eget, billigare periodkort.

(C) reserverade sig. Bland annat avvisade de förslaget om ändrade patientavgifter och ville att landstingsstyrelsen skulle få i uppdrag att ta fram förslag på uppgifter och resurser som kan omfördelas från sjukhusstyrelsen till vårdstyrelsen i enlighet med tankarna i utredningen Effektiv vård.

(M) reserverade sig till förmån för flera tilläggsyrkanden, bland annat om att införa bemötandeombud på sjukhusen, inrätta ett diagnostiskt centrum och införa en chattfunktion på landstingets hemsida.

(SD) yrkade på avslag till ändringarna i budgeten.

Läs om övriga beslut som fattades vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 30 november i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat landstingsfullmäktige 30 november