Följ Region Uppsala

Regionplan och budget 2020-2022 fastställd

Nyhet   •   Jun 11, 2019 15:12 CEST

Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2020-2022.

Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2020, dels för den kommande treårsperioden.

Av budgeten framgår att Region Uppsala befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge, med ökade kostnader för personal, stora investeringskostnader och ökade pensionskostnader. Budgeten fokuserar därför på kostnadskontroll, strukturella reformer och effektiviseringar. Prioriterade frågor är, förutom en långsiktigt hållbar ekonomi, bland annat en ny arbetsgivarepolitik, reformen Effektiv och nära vård, tillgänglighet till vården, psykisk hälsa samt digitalisering.

Region Uppsala budgeterar på grund av det ekonomiska läget ett resultat på 34 miljoner kronor för 2020. Nettokostnaden för regionens verksamhet 2020 budgeteras till 12 miljarder kronor. Av detta går den största delen till hälso- och sjukvård, cirka 10 miljarder kronor. Anslaget till kollektivtrafik och samhällsutveckling är 1,1 miljoner kronor, övergripande verksamhet under regionstyrelsen 630 miljoner kronor och kulturområdet 117 miljoner.

På grund av Akademiska sjukhusets ekonomiska obalans 2019 budgeteras sjukhuset göra ett negativt resultat under 2020 om minus 204 miljoner kronor. För 2021 ska underskottet ha minskat till minus 120 miljoner kronor och år 2022 ska Akademiska sjukhuset ha ett nollresultat.

Fastighetsinvesteringarna under perioden 2020-2022 uppgår till drygt 2,5 miljarder kronor. Planen för vilka investeringar som ska genomföras beslutas vid regionfullmäktiges sammanträde i november.

Skatten blir oförändrad, 11,71 kr per 100 kr.

(S), (V), och (SD) reserverade sig till förmån för egna budgetförslag.

Läs om övriga beslut som fattades vid regionfullmäktiges sammanträde den 10-11 juni i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionfullmäktige 10-11 juni