Följ Region Uppsala

Privata sjukgymnaster granskade

Nyhet   •   Aug 22, 2014 13:48 CEST

Det är vanligt med brister i journalföringen hos sjukgymnaster som är verksamma enligt den nationella taxan. Det visar en fördjupad uppföljning som landstinget har gjort.

Under våren 2014 har konsultföretaget HiQ Stockholm på uppdrag av landstinget följt upp tio sjukgymnaster (fysioterapeuter). Samtliga är privata och ersätts enligt den så kallade nationella taxan. Medicinskt sakkunniga personer har granskat fem patientjournaler hos varje sjukgymnast. Granskarna har också gjort telefonintervjuer.

Granskningen har främst gällt journaldokumentation och fakturering till landstinget. Den medicinska kvaliteten i behandlingarna har också granskats.

Brister i journalföringen
Uppföljningen visar att det finns brister i journalföringen hos flertalet av sjukgymnasterna. Hos fyra av tio saknades nästan helt journaldokumentation för besök som hade fakturerats till landstinget. Detta, menar granskarna, medför påtagliga risker för patientsäkerheten och reser frågor om huruvida besöket ägt rum eller inte. Fyra sjukgymnaster uppvisar olika grader av brister. Endast två av de granskade sjukgymnasterna hade helt och hållet korrekt journalföring och fakturering.

Bristerna är så allvarliga att fyra av sjukgymnasterna kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.

– Men det är viktigt att framhålla att det handlar om bristande rutiner snarare än medvetet fusk. I nuläget finns inga misstankar om att någon har försökt nå ekonomisk vinning, säger Maj Sölvesdotter, verksamhetscontroller vid landstingets ledningskontor.

Landstinget har fört en dialog med respektive vårdgivare och kommit överens om vilka åtgärder som måste vidtas.

– Sjukgymnasterna är medvetna om bristerna. De har lovat vidta åtgärder så att de lever upp till reglerna. Vi kommer att följa upp och säkerställa att åtgärderna också genomförs, säger Maj Sölvesdotter.


Förstärkt uppföljning
Landstinget har under det senaste året förstärkt uppföljningen av vårdgivare. Tidigare i år gjordes en granskning av journalföringen vid vårdcentraler. Landstinget gör både riktade kontroller till
verksamheter där det finns misstankar om oegentligheter och slumpvisa fördjupade uppföljningar inom olika områden.


Den fördjupade uppföljningen av sjukgymnaster kommer att tas upp som ett ärende vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde i september. Enligt förslaget till beslut ska fler granskningar av sjukgymnaster på nationell taxa genomföras under 2015.