Region Uppsala säljer centrala fastigheter vid Slottsgränd

Region Uppsala säljer centrala fastigheter vid Slottsgränd

Press releases   •   Sep 24, 2019 14:51 CEST

Nu säljer Region Uppsala delar av dåvarande landstingets lokaler på Slottsgränd i centrala Uppsala. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Köpare är Vincero Fastigheter AB och prislappen ligger på 83,6 miljoner kronor. I köpet ingår inte den fastighet som tidigare inrymde konferenslokaler.

Region Uppsala får 24 nya platser inom rättspsykiatrin

Region Uppsala får 24 nya platser inom rättspsykiatrin

Press releases   •   Sep 20, 2019 08:07 CEST

Region Uppsala kommer att i 20 års tid hyra en nyproducerad fastighet i Jällaområdet. Där ska det finnas två avdelningar inom rättspsykiatrin. 12 platser i säkerhetsklass 2 och 12 platser i säkerhetsklass 3. En extern fastighetsägare är hyresvärd och hyresbeloppet för fastigheten landar på 18,7 miljoner kronor per år. Verksamheten planeras att komma igång tidigast 2023.

Region Uppsala satsar ytterligare 90 miljoner kronor på minskad energiförbrukning

Region Uppsala satsar ytterligare 90 miljoner kronor på minskad energiförbrukning

Press releases   •   Sep 16, 2019 14:37 CEST

För åren 2019 - 2022 satsar Region Uppsala ytterligare 90 miljoner kronor på åtgärder som ska minska energiförbrukningen. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte. Åtgärderna kommer att resultera i minskade energikostnader, som enligt handlingarna i ärendet innebär att satsningen återbetalar sig på tio år.

Profilområden för Lasarettet i Enköping godkänns

Profilområden för Lasarettet i Enköping godkänns

Press releases   •   Aug 27, 2019 15:31 CEST

Vid sitt möte på tisdagen godkände regionstyrelsen inriktningen för det som kallas morgondagens elektiva kirurgi, för åren 2020 – 2023. Elektiv kirurgi är den i förväg planerade kirurgin. Inriktningen innebär att Lasarettet i Enköping får ett antal profilområden, inom dessa områden kommer de i stor utsträckning att ta över operationer som idag utförs på Akademiska sjukhuset.

Region Uppsala vill få kontroll på ekonomin

Region Uppsala vill få kontroll på ekonomin

Press releases   •   Aug 27, 2019 15:30 CEST

Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en fördjupad analys och en handlingsplan för en långsiktigt hållbar ekonomi. Detta ska utgöra ett underlag inför kommande arbete med Region Uppsalas Regionplan och budget. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Inflyttningen till ingång 100/101 skjuts upp

Press releases   •   Aug 19, 2019 13:51 CEST

Nya vattenprover visar att vattenkvaliteten i den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska sjukhuset, ingång 100/101, fortfarande inte är tillräckligt bra för att patientsäkerheten hos känsliga patientgrupper ska kunna garanteras. Den planerade inflyttningen skjuts därför framåt, med som minst fem veckor.

Länsanalys: År 2050 är vi 483 800 personer

Press releases   •   Jun 26, 2019 09:40 CEST

Region Uppsala har det regionala utvecklingsansvaret i Uppsala län och ska följa upp länets utveckling, bland annat vad gäller den demografiska utvecklingen. Genom att analysera länets förutsättningar skapas den nödvändiga kunskapen för att kunna utveckla länet. Nu visar en ny befolkningsprognos att Uppsala län år 2050 har en befolkning på 483 800 personer.

Länsanalys: Färre lediga jobb

Press releases   •   Jun 18, 2019 08:20 CEST

Med detta pressmeddelande bifogas en analys över arbetsmarknaden i Uppsala län, första kvartalet 2019.

Ungdomar fortsätter att må allt sämre

Ungdomar fortsätter att må allt sämre

Press releases   •   May 13, 2019 08:48 CEST

Nu är resultatet från Liv och hälsa Ung 2019 färdigt. Elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet har fått svara på frågor om sina levnadsvanor och livsvillkor. Resultatet visar bland annat att antalet flickor som uppfattar att de mår bra eller mycket bra har minskat från 81 procent år 2011 till 60 procent år 2019.

Östervåla vårdcentral byggs ut efter vattenskada

Östervåla vårdcentral byggs ut efter vattenskada

Press releases   •   Apr 17, 2019 15:13 CEST

I november 2014 vattenskadades vårdcentralen i Östervåla då en kallvattenledning brast. Sedan dess är vårdcentralen inhyst i inhyrda moduler. Nu beslutade dock fastighets- och servicenämnden att gå vidare med ett så kallat programarbete för en om- och utbyggd vårdcentral i Östervåla.

80 procent i Uppsala län har snabbt bredband

80 procent i Uppsala län har snabbt bredband

Press releases   •   Mar 28, 2019 13:53 CET

Cirka 80 procent av hushållen i Uppsala län hade tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit/s i oktober år 2018, vilket är en ökning med 3,3 procentenheter sedan år 2017 *. Snittet för riket är 82,2 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för år 2018.

Region Uppsala har minskat sin klimatpåverkan med 40 procent

Region Uppsala har minskat sin klimatpåverkan med 40 procent

Press releases   •   Mar 20, 2019 08:13 CET

Sedan år 2014 har Region Uppsala minskat sin klimatpåverkan med 40 procent (39,92 procent). Det är ett glädjande resultat i 2018 års miljöredovisning, som nu är klar. Region Uppsala når 14 mål, 6 går åt rätt håll men för sakta och 4 mål har inte nåtts.

Region Uppsala har minskat sin energiförbrukning med drygt 22 procent

Region Uppsala har minskat sin energiförbrukning med drygt 22 procent

Press releases   •   Mar 04, 2019 07:59 CET

En av målsättningarna med Region Uppsalas miljöarbete var att från basåret 2014 till och med år 2018 minska energiförbrukningen med 10 procent. Nu visar siffrorna att Region Uppsala istället har minskat sin förbrukning med 22,3 procent.

Patientnämnden vill få svar med anledning av många anmälningar

Patientnämnden vill få svar med anledning av många anmälningar

Press releases   •   Mar 01, 2019 08:47 CET

Mellan 2017 och 2018 ökade antalet anmälningar till patientnämnden med cirka 17 procent, till 1867 registrerade ärenden. Detta innebär att Region Uppsala landar på tredje plats nationellt sett till antalet anmälningar, och att patientnämnden nu väljer att rikta en fråga till vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen om deras arbete med förbättringar.

Region Uppsala tar fram strategier för att bli en bättre arbetsgivare

Press releases   •   Feb 26, 2019 15:57 CET

Regiondirektören får i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som på kort och lång sikt förbättrar Region Uppsalas förmåga som arbetsgivare. En slutrapport ska vara färdig i januari 2020. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Fler åkte med UL under 2018

Fler åkte med UL under 2018

Press releases   •   Feb 15, 2019 08:06 CET

​Fler än någonsin reste med UL-trafiken under 2018 och marknadsandelen av det motoriserade resandet ökade till 31 procent. Det framgår av årsredovisningen för kollektivtrafiken under 2018 som Trafik och samhällsutvecklingsnämnden ska ta ställning till vid sitt möte 25 februari.

Folkhälsan i Uppsala län god i nationell jämförelse

Press releases   •   Feb 06, 2019 09:29 CET

Befolkningen i Uppsala län mår bättre än genomsnittet i resten av landet. Det visar en rapport om folkhälsan i länet som publiceras idag.

Länsanalys: Antalet lediga jobb minskar

Press releases   •   Jan 31, 2019 12:22 CET

​Med detta pressmeddelande bifogas en analys över arbetsmarknaden i Uppsala län, fjärde kvartalet 2018.

Budget på drygt två miljarder kronor

Budget på drygt två miljarder kronor

Press releases   •   Jan 28, 2019 15:57 CET

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden fastställde vid sitt möte på måndagen årets budget, på drygt två miljarder kronor.

Centrallager för sjukvårdsmaterial till Uppsala

Centrallager för sjukvårdsmaterial till Uppsala

Press releases   •   Jan 10, 2019 09:06 CET

Region Uppsala upphandlar sjukvårdsartiklar med tillhörande logistik åt den så kallade femklövern, som består av Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Dalarna och Region Sörmland. Den senaste upphandlingen betyder byte av distributör – och att centrallagret nu flyttas från Göteborgsområdet till Uppsala.

Ingen ebola inom Region Uppsala

Press releases   •   Jan 04, 2019 20:06 CET

​Den unge man som sökte sig till Lasarettet i Enköping med symptom som bland annat innefattade blod i avföringen och kräkningar är inte smittad av ebola. Detta visar provresultat. Därmed behöver inte de patienter som stannat kvar på akuten i Enköping längre hållas isolerade.

Misstänkt fall av ebola inom Region Uppsala

Press releases   •   Jan 04, 2019 12:44 CET

Utformningsprinciper för gång- och cykelvägar antagna

Utformningsprinciper för gång- och cykelvägar antagna

Press releases   •   Dec 13, 2018 14:50 CET

Fler än 700 cyklar i timmen – då bör vägen vara 5,3 meter bred. Nu har den regionala utvecklingsnämnden klubbat utformningsprinciper för gång- och cykelvägar, samt för cykelparkeringar, i Uppsala län.

Goda resultat i Region Uppsalas medarbetarundersökning

Press releases   •   Dec 04, 2018 13:59 CET

Region Uppsala förbättrar sitt resultat på Sveriges Kommuner och Landstings så kallade HME-index, Hållbart medarbetarengagemang, från 72 till 76 (på en skala som mäter 0 - 100). Detta är ett resultat i den medarbetarundersökning som Region Uppsala genomför varje år.

Rekommendation om att endast vaccinera riskgrupper

Press releases   •   Nov 23, 2018 09:27 CET

Minst 12 vårdcentraler i Uppsala län har nu brist på influensavaccin. Med anledning av det går nu Region Uppsala ut med en rekommendation om att endast vaccinera riskgrupper, tills läget har löst sig. Tillgången på vaccin är fortfarande relativt god hos privata vaccinatörer.

Region Uppsala får samfinansiering av väg 55 med nästan 100 miljoner

Region Uppsala får samfinansiering av väg 55 med nästan 100 miljoner

Press releases   •   Nov 22, 2018 13:55 CET

Trafikverket har beslutat att samfinansiera åtgärder för mötesseparering av väg 55. Region Uppsala får 35 procent av kostnaden för vägavsnitten Örsundsbro – Kvarnbolund och Enköping – Litslena. De pengar Region Uppsala får är villkorade med att Region Uppsala gör motsvarande satsningar på trafiksäkerhet på ett antal andra objekt, bland annat väg 288.

Förslag om pendlarparkeringar går på remiss

Förslag om pendlarparkeringar går på remiss

Press releases   •   Nov 22, 2018 14:40 CET

Nu är remissversionen av Region Uppsalas principer för pendlarparkeringar klar och kommer att gå på remiss, enligt beslut av den regionala utvecklingsnämnden.

Region Uppsala säljer fastigheter i centrala Uppsala

Press releases   •   Nov 14, 2018 14:31 CET

Nu gör Region Uppsala ett nytt försök att sälja fastigheterna på Slottsgränd i Uppsala, som tidigare inrymde bland annat dåvarande landstingets ledningskontor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte.

Gott bemötande inom psykiatrin anser nästan 9 av 10

Press releases   •   Nov 12, 2018 10:05 CET

Drygt 33 000 patienter inom olika delar av psykiatrin i Sverige har gett sin syn på den vård de fått, i en enkät samordnad av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Överlag är upplevelsen positiv, framför allt inom öppenvården.

Länsanalys: Konjunkturtoppen har nåtts

Press releases   •   Oct 22, 2018 11:06 CEST

Med detta pressmeddelande bifogas en analys över arbetsmarknaden i Uppsala län, tredje kvartalet 2018.

980 000 kronor till ”Rörelse hela livet”

980 000 kronor till ”Rörelse hela livet”

Press releases   •   Oct 19, 2018 09:10 CEST

Upplands idrottsförbunds projekt ”Rörelse hela livet” tilldelas 980 000 kronor av Region Uppsalas medel för folkhälsa för år 2018. Det är ett av de beslut som nu fattats av Region Uppsalas hälso-, sjukvård- och FoUU-utskott.

Region Uppsala har förbättrat sitt miljöarbete

Region Uppsala har förbättrat sitt miljöarbete

Press releases   •   Oct 18, 2018 10:16 CEST

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) publicerar varje år en öppen jämförelse över miljöarbetet i Sveriges regioner och landsting. Region Uppsala är bland de bästa i Sverige när det gäller andelen ekologisk mat. Region Uppsala förbättrar sig också på flera områden, bland annat genom avsevärt sänkt energianvändning. Ett område av sex är mindre smickrande: klimatpåverkan från medicinska gaser.

Väg 255 bland de gång- och cykelvägar som prioriteras

Väg 255 bland de gång- och cykelvägar som prioriteras

Press releases   •   Oct 18, 2018 14:52 CEST

Nu har den regionala utvecklingsnämnden bestämt vilka gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet som ska prioriteras som så kallade 40/60-vägar (där Region Uppsala står för 40 procent av finansieringen).

Samariterhemmets och Eriksbergs vårdcentraler blir akademiska vårdcentraler

Press releases   •   Oct 10, 2018 08:48 CEST

Nu blir Samariterhemmets vårdcentral och Eriksbergs vårdcentral så kallade akademiska vårdcentraler. Det innebär att de knyts närmare den kliniska forskningen och universitetet. I framtiden kommer även fler vårdcentraler att kunna bli akademiska vårdcentraler.

Psykiatrijournaler blir tillgängliga via nätet

Psykiatrijournaler blir tillgängliga via nätet

Press releases   •   Oct 11, 2018 08:59 CEST

Från den 15 oktober utökas möjligheten för patienter i Uppsala län att ta del av sin journal via 1177 Vårdguiden på webben till att omfatta även psykiatriområdet.

Kraftigt ökad befolkning i Uppsala län väntar

Press releases   •   Oct 02, 2018 14:44 CEST

Fram till 2040 prognosticeras Uppsala län öka antalet invånare med 78 700 till 447 700, jämfört med år 2017. Det motsvarar en årlig befolkningsökning med 0,8 procent, vilket är mer än de 0,6 procent som SCB prognostiserar för riket. Samtidigt minskar nettomigrationen kraftigt – från 3 400 personer 2017 till 300 personer 2040. Det är två av slutsatserna i Region Uppsalas befolkningsprognos.

Cykelforum arrangeras för första gången

Cykelforum arrangeras för första gången

Press releases   •   Sep 26, 2018 14:34 CEST

Torsdagen den 27 september arrangerar Region Uppsala och Knivsta kommun Cykelforum på kommunhuset i Knivsta. Cykelforum kommer att bli ett årligen återkommande evenemang, i enlighet med den regionala cykelstrategin.

Tre miljoner kronor för en mer tillgänglig kustremsa

Tre miljoner kronor för en mer tillgänglig kustremsa

Press releases   •   Sep 20, 2018 14:45 CEST

Tre miljoner kronor i medfinansiering för att möjliggöra bättre tillgänglighet för båtturism och rörligt friluftsliv vid Ängskärs djuphamn och Äspskär, från både landsida och sjösida. Det beslutade den regionala utvecklingsnämnden att satsa vid sitt möte på torsdagen. Beslutet gäller under förutsättning av medfinansiering från andra parter.

Stöd ges till ozonrening av avloppsvatten

Stöd ges till ozonrening av avloppsvatten

Press releases   •   Sep 20, 2018 14:44 CEST

​Regionala utvecklingsnämnden medfinansierar en pilotanläggning för ozonrening av läkemedelsrester och resistenta bakterier i avloppsvattnet från Akademiska sjukhuset med 750 000 kronor under åren 2018 – 2019. Lyckas projektet blir det en viktig pusselbit i kampen mot antibiotikaresistens.

Go Adventure nominerad till Stora Turismpriset 2018

Go Adventure nominerad till Stora Turismpriset 2018

Press releases   •   Sep 05, 2018 09:58 CEST

Go Adventure, som bland annat arrangerar takvandringar på Uppsala slott, nomineras som Uppsala läns kandidat till 2018 års Stora Turismpriset. Priset firar 25 år i år och delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman. Priset är på 100 000 kronor.

Från hembesök till vårdavdelning – utan att passera akuten

Press releases   •   Aug 30, 2018 09:06 CEST

Mobila närvårdsteam får nu möjligheten att lägga in patienter som är i behov av Akademiska sjukhuset resurser utan att behöva gå via akutmottagningen. Tidigare har dessa patienter behövt besöka akutmottagningen för en andra bedömning. Uppskattningsvis rör det sig om cirka fem patienter i veckan som nu slipper denna mellanlandning, en vinst både för patienten och akutmottagningen.

54 nyutbildade specialistsjuksköterskor på Akademiska sjukhuset

54 nyutbildade specialistsjuksköterskor på Akademiska sjukhuset

Press releases   •   Aug 29, 2018 08:33 CEST

Efter sommaren börjar 54 nyutbildade specialistsjuksköterskor på Akademiska sjukhuset. Sjuksköterskorna har utbildats till specialistkompetens under ett år med studielön, som en satsning av Region Uppsala.

Region Uppsala blir innovationsmotor med stöd av Vinnova

Region Uppsala blir innovationsmotor med stöd av Vinnova

Press releases   •   Aug 28, 2018 13:59 CEST

Region Uppsala har beviljats medel från innovationsmyndigheten Vinnova för att bli en så kallad innovationsmotor, med särskilt fokus på att förbättra samverkan med externa företag inom sjukvårdssektorn. Projektet får 4,2 miljoner kronor fördelat på tre års tid (2018 - 2020).

Region Uppsala har antagit en suicidpreventiv strategi

Region Uppsala har antagit en suicidpreventiv strategi

Press releases   •   Jun 20, 2018 15:44 CEST

Varje år tar cirka 50 personer i Uppsala län sitt liv, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Uppskattningar visar att det också genomförs cirka 500 självmordsförsök årligen i länet, och att cirka 3 000 till 5 000 anhöriga påverkas som en följd av detta. Nu har Region Uppsala antagit en strategi för suicidprevention, för att minska denna siffra.

Region Uppsala medfinansierar projektet Material X med sex miljoner kronor

Region Uppsala medfinansierar projektet Material X med sex miljoner kronor

Press releases   •   Jun 14, 2018 15:43 CEST

Nya smarta material, som ska leda till effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan. Det är i korthet tanken bakom projektet Material X. Projektet söker pengar från Vinnovas Vinnväxtprogram. Vid sitt möte beslutade den regionala utvecklingsnämnden att Region Uppsala ska satsa cirka sex miljoner kronor på projektet under åren 2019 – 2021.

Rekommendation att anta ny mötes- och resepolicy

Rekommendation att anta ny mötes- och resepolicy

Press releases   •   May 29, 2018 16:19 CEST

En ny policy för resor och möten, som ska ge en trygg och säker arbetsmiljö, minsta möjliga miljöpåverkan och förbättrad hälsa. Regionstyrelsen beslutade vid sitt möte att rekommendera regionfullmäktige att anta den nya policyn.

Region Uppsala inför fler apotekare inom primärvården - ska få bort onödig läkemedelsanvändning

Region Uppsala inför fler apotekare inom primärvården - ska få bort onödig läkemedelsanvändning

Press releases   •   May 21, 2018 16:30 CEST

Region Uppsala ska anställa apotekare som bland annat ska förbättra läkemedelsanvändningen på länets vårdcentraler. Det beslutade vårdstyrelsen idag.

Region Uppsala deltar i Almedalen 2018

Press releases   •   May 22, 2018 13:59 CEST

Liksom förra året kommer Region Uppsala även i år att delta i Almedalen på Gotland, tillsammans med Uppsala kommun och Handelskammaren. Det övergripande syftet med medverkan är att skapa ett nationellt intresse för Uppsalas tillväxt, och en vilja att verka, bo och leva i Uppsala län.

Region Uppsala kontaktar kvinnor angående gynekologiskt cellprov

Press releases   •   May 09, 2018 09:03 CEST

Under cellprovsveckan 14 - 20 maj väljer Region Uppsala, precis som många andra landsting och regioner, att uppmärksamma vikten av att ta gynekologiskt cellprov. Det är en viktig förebyggande åtgärd för att upptäcka tidiga stadier av livmoderhalscancer. Region Uppsala satsar numera också aktivt på att ringa upp kvinnor som inte låtit undersöka sig.

Länsanalys: Arbetsmarknaden i länet fortfarande avvaktande

Press releases   •   Apr 27, 2018 12:39 CEST

Undersökningar om trygghet och sexuell hälsa klara

Press releases   •   May 03, 2018 08:22 CEST

Ur materialet från undersökningen Liv och hälsa Ung 2017 är nu Region Uppsala klara med två nischade rapporter. Rapporterna Sexuell hälsa hos unga i Uppsala län och Trygghet hos unga i Uppsala län bifogas detta pressmeddelande.

Sjukvården står inför stora förändringar enligt utredning

Sjukvården står inför stora förändringar enligt utredning

Press releases   •   Apr 24, 2018 16:11 CEST

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att ställa sig bakom målbilden och strategierna i utredningen Effektiv och nära vård 2030. Utredningen är ett första steg i en kommande större omdaning av hälso- och sjukvården, som bland annat har att göra med hur framtidens sjukvård ska vara organiserad.

65 miljoner satsas på sjukvårdspersonalen

Press releases   •   Apr 24, 2018 16:13 CEST

Sjukvården i Uppsala län förstärks med 65 miljoner kronor. Pengarna ska gå till olika satsningar på personalen. Det beslutet fattade regionstyrelsen idag vid sitt sammanträde. Satsningen finansieras genom riktade statsbidrag, den så kallade professionsmiljarden respektive personalmiljarderna.

Rapporter om fasaden på nya vårdbyggnaden ingång 100 nu klara

Press releases   •   Apr 09, 2018 09:59 CEST

Enligt en rapport från Skanska ska risken för mikrobiell tillväxt vara liten, vad gäller fasaden på den nya vårdbyggnaden ingång 100 vid Akademiska sjukhuset. Tillväxt ska enligt Skanska endast förekomma under det första året, och inte påverka inomhusmiljön.

Länets bredbandstäckning nu nära 80 procent

Länets bredbandstäckning nu nära 80 procent

Press releases   •   Mar 29, 2018 09:16 CEST

Cirka 78,5 procent av hushållen i Uppsala län hade tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit/s i oktober 2017, vilket är en ökning med cirka 5,6 procentenheter sedan år 2016. Snittet för riket är även det 78,5 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för år 2017.

48,5 miljoner kronor för förbättrad tillgänglighet

Press releases   •   Mar 27, 2018 15:36 CEST

48,5 miljoner kronor för tillgänglig, personcentrerad och samordnad vård med stöd av digitala verktyg. Denna satsning beslutade regionstyrelsen om vid sitt sammanträde på tisdagen. Insatserna kommer att finansieras genom riktade statsbidrag.

Tidigare störning i journalsystemet Cosmic kan leda till felaktig bokning

Press releases   •   Mar 23, 2018 13:08 CET

Region Uppsala har minskat sin klimatpåverkan med 27 procent på ett år

Region Uppsala har minskat sin klimatpåverkan med 27 procent på ett år

Press releases   •   Mar 21, 2018 08:15 CET

På bara ett år har Region Uppsala minskat sin klimatpåverkan med 27 procent (och med 36 procent sedan år 2014, som är basåret för miljöprogrammet). Det framgår av miljöredovisningen för år 2017. Region Uppsala uppfyller 14 av 24 miljömål. 7 mål går åt rätt håll, men för långsamt, medan 3 går åt fel håll.

8 av 10 nöjda med primärvården i Uppsala län

Press releases   •   Mar 13, 2018 10:08 CET

8 av 10 patienter i Uppsala län har ett positivt intryck av den vård och behandling de får när de besöker primärvården. Uppsala län ligger något över rikets snitt inom samtliga dimensioner. Det visar en stor enkätundersökning från SKL som presenteras idag.

Region Uppsala medfinansierar Växtzon 2.0 med 2,4 miljoner

Region Uppsala medfinansierar Växtzon 2.0 med 2,4 miljoner

Press releases   •   Mar 08, 2018 15:36 CET

Region Uppsala kommer att medfinansiera projektet Växtzon 2.0 med sammanlagt 2,4 miljoner kronor under åren 2018 – 2021. Detta under förutsättning av att ett större huvudprojekt beviljas pengar från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Detta beslutade den regionala utvecklingsnämnden vid sitt möte.

22 miljoner satsas på att förstärka arbetet för psykisk hälsa

Press releases   •   Feb 20, 2018 08:58 CET

Förstärkt primärvård och förbättrad tillgänglighet – Region Uppsala satsar nu 22 miljoner kronor ytterligare på sitt arbete mot psykisk ohälsa. Detta beslut förväntas regionstyrelsen fatta vid sitt möte kommande vecka, insatserna kommer att finansieras via riktade statsbidrag.

På Testa Center ska framtidens teknologier för läkemedelsproduktion se dagens ljus

På Testa Center ska framtidens teknologier för läkemedelsproduktion se dagens ljus

Press releases   •   Feb 15, 2018 08:15 CET

Nya teknologier för att producera och utveckla biologiska läkemedel, växande företag och nya arbetstillfällen. Det är tanken bakom Testa Center i Boländerna, som kommer att slå upp portarna i juni. Satsningen är ett samarbete mellan olika aktörer, och stöttas bland annat med 100 miljoner kronor från regeringen, genom Vinnova.

Region Uppsala stödjer tech-sektorn med 3 miljoner kronor

Region Uppsala stödjer tech-sektorn med 3 miljoner kronor

Press releases   •   Feb 08, 2018 14:22 CET

Region Uppsala kommer att medfinansiera projektet Strategisk satsning på tech-sektorn i Uppsala med 3 miljoner kronor, fördelade på åren 2018 – 2020. Detta beslutade den regionala utvecklingsnämnden vid sitt möte på torsdagen.

Länsanalys: Arbetsmarknaden i länet försvagas

Press releases   •   Feb 06, 2018 08:29 CET

Med detta pressmeddelande bifogas en analys över arbetsmarknaden i Uppsala län, fjärde kvartalet 2017.

Unga vuxna sitter mer än 80-åringar

Press releases   •   Feb 02, 2018 08:59 CET

Endast 6 procent av de vuxna mellan 18 och 84 år röker i Uppsala län, bland kvinnor har rökningen mer än halverats sedan år 2000. Detta är ett positivt faktum som framkommer i den senaste befolkningsundersökningen Liv och hälsa, genomförd av Region Uppsala. Undersökningen visar dock också att unga vuxna sitter mer än 80-åringar.

Satsningar på väg 288, kollektivtrafik och cykel i Region Uppsalas länstransportplan

Satsningar på väg 288, kollektivtrafik och cykel i Region Uppsalas länstransportplan

Press releases   •   Jan 23, 2018 14:56 CET

Nu är Region Uppsala klar med sin länstransportplan, som efter remissförfarandet bland annat inkluderar en ombyggnad av väg 288 mellan Gimo och Börstil till 100-standard och tydliga tillgänglighetsåtgärder kopplat till fyra spår Uppsala-Arlanda. I planen finns prioriteringarna för det regionala statliga vägnätet, cykelvägnätet och kollektivtrafikanläggningar som hållplatser och perronger.

Klart med nya Upptåg

Press releases   •   Jan 23, 2018 14:54 CET

Nu är det klart med nya Upptåg – regionstyrelsen fattade vid sitt möte på tisdagen beslut om att låta AB Transitio köpa in åtta nya och större Upptåg. Region Uppsala hyr sedan dessa tåg av AB Transitio. De nya tågen sätts succesivt i drift från slutet av år 2019.

Region Uppsala stödjer Almi med drygt 8,5 miljoner kronor

Region Uppsala stödjer Almi med drygt 8,5 miljoner kronor

Press releases   •   Dec 21, 2017 15:22 CET

Region Uppsala beviljar ett anslag till Almis regionala utvecklingsbolag på drygt 8,5 miljoner kronor för år 2018. Det beslutade den regionala utvecklingsnämnden vid sitt möte.

Riktad satsning för att säkra dygnet-runt-bemanning inom intensivvården

Press releases   •   Dec 19, 2017 15:53 CET

Bemanningsläget inom framförallt intensivsjukvårdsavdelningarna är ansträngt. Därför har regionstyrelsen i Region Uppsala idag gett i uppdrag åt regiondirektören att i det pågående utvecklingsarbetet med arbetstidsmodeller, samt i kommande löneöversyn, stärka ersättningsnivåerna till berörd personal. Syftet är att säkra tillgången till dygnet runt-bemanning inom intensivsjukvården.

Region Uppsalas har antagit sin cykelstrategi

Region Uppsalas har antagit sin cykelstrategi

Press releases   •   Dec 19, 2017 16:04 CET

Nu har Region Uppsala antagit sin cykelstrategi, som bland annat slår fast att cykeltrafikens andel av det totala resandet ska öka med tio procentenheter. Regionstyrelsen klubbade strategin vid sitt möte på tisdagen.

Satsning på digitalisering inom rehabiliteringsområdet

Press releases   •   Dec 05, 2017 15:35 CET

RELIEF är ett EU-projekt som handlar om att kroniska smärtpatienter ska kunna behandlas på distans med e-hälsolösningar genom olika innovativa lösningar. Sjukhusstyrelsen beslutade vid sitt möte att samfinansiera detta med projekt med 600 000 kronor årligen för åren 2017 - 2019.

Utbyggnad av fyrspår måste ske skyndsamt anser Region Uppsala

Press releases   •   Nov 30, 2017 13:33 CET

Region Uppsala har fått yttra sig över Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2018 – 2029, och kommer med flera synpunkter. Regionstyrelsen godkände remissyttrandet vid sitt sammanträde i tisdags. Region Uppsala konstaterar bland annat att utbyggnaden till fyrspår på sträckan Uppsala-Myrbacken måste ske skyndsamt för att planerat bostadsbyggande ska kunna infrias.

Region Uppsala inför mer miljövänliga regler för resor i tjänsten

Region Uppsala inför mer miljövänliga regler för resor i tjänsten

Press releases   •   Nov 28, 2017 14:24 CET

Region Uppsala har reviderat sina tillämpningsföreskrifter för resepolicyn, de nya mer klimatvänliga reglerna antogs av regionstyrelsen på tisdagen. Nu gäller bland annat att det i första hand är tåg som ska väljas för resor upp till 55 mil från Uppsala, därtill införs regler för klimatväxling.

Torun Hall blir förvaltningsdirektör för ny vårdförvaltning

Torun Hall blir förvaltningsdirektör för ny vårdförvaltning

Press releases   •   Nov 15, 2017 08:38 CET

Regionstyrelsens arbetsutskott har utsett Torun Hall till förvaltningsdirektör för den nya vårdförvaltning som blir resultatet av sammanslagningen av Primärvården och Hälsa och habilitering. Den nya förvaltningen bildas från och med januari 2018.

Region Uppsala skriver samverkansavtal med Economic Board Utrecht

Region Uppsala skriver samverkansavtal med Economic Board Utrecht

Press releases   •   Nov 13, 2017 13:26 CET

Region Uppsala och nederländska Utrecht har skrivit under ett samverkansavtal. Detta är ett konkret resultat av den studieresa som politiker nyligen genomförde till Utrecht, en stad som på många sätt liknar Uppsala.

Kajsa Ravin blir ny kulturdirektör för Region Uppsala

Kajsa Ravin blir ny kulturdirektör för Region Uppsala

Press releases   •   Nov 10, 2017 10:28 CET

Regionstyrelsens arbetsutskott har utsett Kajsa Ravin till ny kulturdirektör för Region Uppsala. Hon kommer att tillträda tjänsten den 1 mars 2018.

Region Uppsala testar klimatsmarta förkläden

Region Uppsala testar klimatsmarta förkläden

Press releases   •   Nov 10, 2017 09:20 CET

Region Uppsala vill testa förkläden av sockerrör och stärkelse – för att slippa onödiga utsläpp av koldioxid. Det statliga forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) leder just nu ett EU-projekt ihop med Region Uppsala. Lyckas man kan Region Uppsala minska utsläppen av koldioxid med minst 170 ton per år.

Satsningar på vårdcentraler i Knivsta och Södra staden

Press releases   •   Nov 09, 2017 16:34 CET

Satsningar på nya vårdcentraler i Knivsta och Södra staden (där bland annat Rosendal och Ulleråker ingår) – det beslutade fastighets- och servicenämnden. I Knivsta vill man upphandla ett hyreskontrakt för en ny lokal dit den nuvarande vårdcentralen ska flytta. För Södra stadens vidkommande handlar det om att upphandla ett hyreskontrakt för en helt ny vårdcentral.

Klart med upphandling av ambulansflyg

Press releases   •   Nov 02, 2017 13:38 CET

Nu är kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg klara med sin upphandling av ambulansflyg. Förbundet har till uppgift att sköta all ambulansflygverksamhet i Sverige, på uppdrag av samtliga regioner och landsting. Sex ambulansflygplan köps nu in, tilldelningen av upphandlingen har gått till Pilatus Aircraft Ltd. Ordern är värd knappt 74 miljoner dollar.

Nu inför Region Uppsala självbetjäningsterminaler på bred front

Nu inför Region Uppsala självbetjäningsterminaler på bred front

Press releases   •   Oct 30, 2017 12:22 CET

Testerna har varit framgångsrika och nu går Region Uppsala vidare och inför självbetjäningsterminaler på bred front: Akademiska sjukhuset, Primärvården, Hälsa och habilitering samt Lasarettet i Enköping. På en del platser är terminalerna, där patienterna själva registrerar sin ankomst, redan införda.

Nu har Region Uppsala en innovationsstrategi för hälso- och sjukvården

Press releases   •   Oct 24, 2017 16:14 CEST

Nu har Region Uppsala en innovationsstrategi för hälso- och sjukvården, den fastställdes av regionstyrelsen på tisdagen.

Allt klart för ny bussdepå i Fyrislund

Press releases   •   Oct 20, 2017 12:19 CEST

​Idag fredag skrevs avtalet på för den nya stadsbussdepån i Fyrislund. Hösten 2019 ska den nya toppmoderna bussdepån stå klar. Byggstart av själva byggnaderna blir i oktober-november 2017 (markarbeten påbörjades redan i maj).

Ny vårdcentral i Gränbystaden invigd

Ny vårdcentral i Gränbystaden invigd

Press releases   •   Oct 20, 2017 13:36 CEST

​Idag invigdes Gränbystadens vårdcentral, en helt nybyggd och fullstor vårdcentral med alla professioner på plats under samma tak.

400 000 kronor satsas på förstudie för miljöplan

400 000 kronor satsas på förstudie för miljöplan

Press releases   •   Oct 19, 2017 15:51 CEST

400 000 kronor avsätts för en förstudie till en kommande regional handlingsplan för klimat- och miljöperspektiv. Det beslutade den regionala utvecklingsnämnden, vid sitt sammanträde under torsdagen.

Ny etapp av väg 288 invigd

Ny etapp av väg 288 invigd

Press releases   •   Oct 18, 2017 14:14 CEST

Idag onsdag invigdes ytterligare en etapp av väg 288, nu sträckan Alunda – Gimo. De genomförda åtgärderna innebär att trafiken löper både snabbare och säkrare. Invigningen av denna den tredje etappen innebär att Region Uppsala hittills, via länstransportplanen, satsat cirka 850 miljoner kronor på väg 288.

Allt klart för ny vårdcentral i Almunge

Allt klart för ny vårdcentral i Almunge

Press releases   •   Oct 05, 2017 14:22 CEST

Nu är allt klart för en ny vårdcentral i Almunge. Den totala investeringskostnaden, inklusive bland annat förstudien, beräknas till 46 miljoner kronor. Entreprenaden har tilldelats Ekman & Angerstig AB (EAAB).

Nu uppgraderas journalsystemet Cosmic

Press releases   •   Sep 25, 2017 08:48 CEST

Den 2 oktober uppgraderas det journalsystem som Region Uppsala använder sig av, Cosmic. Uppgraderingen är den största någonsin och då det blir ett nytt gränssnitt för användarna kan det upplevas som att ett helt nytt journalsystem har införts. Uppgraderingen är nödvändig för den framtida utvecklingen av journalsystemet.

Sågarbo Herrgård tävlar om Stora Turismpriset 2017

Sågarbo Herrgård tävlar om Stora Turismpriset 2017

Press releases   •   Sep 06, 2017 08:00 CEST

Sågarbo Herrgård stuguthyrning i Älvkarleby kommun nomineras som Uppsala läns kandidat till 2017 års Stora Turismpriset. Det blir det 24:e året på raken som Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman, delar ut Stora Turismpriset. Priset är på 100 000 kronor.

Satsningen på fyrspår mellan Uppsala och Stockholm välkomnas

Press releases   •   Aug 31, 2017 14:29 CEST

Region Uppsala och Länsstyrelsen gläder sig över dagens besked från Trafikverket: fyrspår hela vägen mellan Uppsala och Stockholm är prioriterat och ska påbörjas under perioden 2024 - 2029. Enligt förslaget reserveras omkring 2,4 miljarder kronor till fyrspåret fram till 2029. Hela investeringen kan slutföras därefter. Detta möjliggör minst 50 000 nya bostäder.

Cyberattack mot Region Uppsala påverkar tekniska system – ingen påverkan på patientsäkerheten

Press releases   •   Jul 06, 2017 11:29 CEST

Region Uppsala har drabbats av en cyberattack och störningar förekommer över hela länet. Viruset är ett så kallat utpressningsvirus som försöker att låsa och kryptera filerna i datorer. Något viruset åtminstone ännu inte har lyckats med, inga filer har krypterats, men det skapar störningar.

Domkyrkoområdet: Unik satsning på att få historiskt besöksmål att leva

Domkyrkoområdet: Unik satsning på att få historiskt besöksmål att leva

Press releases   •   Jun 20, 2017 11:19 CEST

Uppsala domkyrka och området runtomkring som det såg ut år 1509 i 3D. Med möjlighet att interagera med bland annat ärkebiskopen. Den nya tekniken, med inspiration från spelindustrin, innebär att ett unikt steg kan tas för att besökare ska få veta mer om Uppsala domkyrkoområde. Idag fick inbjuden media testa appen.

Region Uppsalas länstransportplan går på remiss

Region Uppsalas länstransportplan går på remiss

Press releases   •   Jun 16, 2017 16:31 CEST

Nu är Region Uppsalas remissversion av länstransportplanen klar. Här finns prioriteringarna för det regionala statliga vägnätet, cykelvägnätet och kollektivtrafikanläggningar som hållplatser och perronger. Planeringsramen ligger på 1 657 miljoner kronor för åren 2018-2029.

Inbjudan till invigning av gång- och cykelväg mellan Heby-Morgongåva

Inbjudan till invigning av gång- och cykelväg mellan Heby-Morgongåva

Press releases   •   Jun 15, 2017 11:31 CEST

Region Uppsala och Heby kommun inviger en gång- och cykelväg mellan Heby-Morgongåva. Media hälsas hjärtligt välkomna till invigningen!

Försenat fyrspår kostar 400 miljoner kronor per år

Press releases   •   Jun 15, 2017 08:44 CEST

400 miljoner kronor per år. Det är vad samhället går miste om för varje år som utbyggnaden av fyra spår hela vägen Stockholm-Uppsala skjuts fram i tiden. Framför allt genom längre restider, men också genom fastighetsvärden som inte kan realiseras. Det visar en ny rapport som SWECO tagit fram på uppdrag av Region Uppsala.

Region Uppsala deltar i Almedalen 2017

Press releases   •   Jun 05, 2017 08:29 CEST

Tillsammans med Uppsala kommun, Uppsala Universitet, SLU, länsstyrelsen, Handelskammaren och Företagarna så deltar Region Uppsala i årets Almedalsvecka. Region Uppsala ska bland annat tala om vikten av fyrspår mellan Uppsala och Arlanda. Total kostnad för Region Uppsalas engagemang är cirka 485 000 kronor.

Region Uppsala satsar på att införa självbetjäningsterminaler

Region Uppsala satsar på att införa självbetjäningsterminaler

Press releases   •   Jun 01, 2017 08:30 CEST

Snart inför hela Region Uppsala självbetjäningsterminaler där patienterna själva kan registrera sin ankomst inför mottagningsbesök. Från den 29 maj till midsommar genomförs en pilot vid ingång 95/96 på Akademiska sjukhuset. Även Hälsa och habilitering, Lasarettet i Enköping och Primärvården startar piloter denna vecka.

Satsning på nya AT-läkare och ST-läkare i nya budgeten för Region Uppsala

Press releases   •   May 30, 2017 15:06 CEST

Regionstyrelsen behandlade Regionplan och budget 2018-2020 vid sitt sammanträde på tisdagen. Nettokostnaden för regionens verksamhet år 2018 beräknas till cirka 10,9 miljarder kronor. Det innebär att budgeten växer med cirka 500 miljoner kronor från föregående år.

Region Uppsala når de flesta av sina miljömål

Region Uppsala når de flesta av sina miljömål

Press releases   •   May 29, 2017 07:55 CEST

På kommande regionstyrelse presenteras Region Uppsalas miljöredovisning för år 2016. 15 av 24 miljömål visar positivt resultat, ytterligare åtta går åt rätt håll men för långsamt.

Ålder för åtkomst till journal på nätet sänks till 16 år

Press releases   •   Apr 25, 2017 14:51 CEST

​Regionstyrelsen beslutade att sänka åldern för åtkomst till journal på nätet från nuvarande 18 års ålder till 16 års ålder.

Även Region Uppsala vill göra sig oberoende av inhyrd personal

Press releases   •   Apr 25, 2017 14:46 CEST

Regionstyrelsen beslutade idag att ställa sig bakom Sveriges kommuners och landstings strategi om Oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019.

Region Uppsala satsar 3 miljoner på e-hälsa

Press releases   •   Mar 21, 2017 15:46 CET

Idag beslutade regionstyrelsen att satsa 3 miljoner kronor på digital utveckling och e-hälsa för att på allvar komma igång med arbetet att bli ledande inom e-hälsoområdet. Bland annat ska nu även patienter inom psykiatrin kunna ta del av sin journal elektroniskt. Beslutet ligger i linje med regionfullmäktiges beslut den 15 februari om en strategi för digitalisering och e-hälsa.

Region Uppsala fördubblar sitt stöd till Röda korsets behandlingscenter

Press releases   •   Aug 29, 2017 14:31 CEST

Behovet av hjälp är stort och verksamheten avlastar även psykiatrin. Nu fördubblar Region Uppsala sitt stöd till Röda korsets behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade flyktingar, till 1,6 miljoner kronor årligen.

Ungdomar lever mer hälsosamt, men mår sämre

Press releases   •   Aug 22, 2017 08:01 CEST

Nu är resultatet från Liv och hälsa Ung 2017 färdigt. Elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet har fått svara på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. I all korthet visar resultatet att ungdomar lever mer hälsosamt, men mår något sämre och upplever en lägre grad av trygghet än tidigare.

Program för produktionskök på Akademiska sjukhuset föreslås tas fram

Press releases   •   Aug 21, 2017 10:28 CEST

Vid sitt sammanträde beslutade fastighets- och servicenämnden att föreslå att det ska tas fram ett program för ett nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset. Ett program kan ses som en förprojektering, och ska i ett senare skede kompletteras med ett beslut om byggnation.

Chefen för Kultur och bildning lämnar sin tjänst

Press releases   •   May 19, 2017 08:25 CEST

Kulturdirektören Anna Söderbäck, som är chef för Region Uppsalas förvaltning Kultur och bildning, lämnar sin tjänst. Den 1 september tillträder hon posten som direktör för Konstnärsnämnden, som är en statlig myndighet under Kulturdepartementet.

Bronsplats till Region Uppsala för miljöbilar

Bronsplats till Region Uppsala för miljöbilar

Press releases   •   May 15, 2017 10:14 CEST

Region Skåne och Västra Götalandsregionen delar på förstaplatsen. Men på en ändå hedersam tredje plats kommer Region Uppsala i rapporten Miljöfordonsdiagnos 2017. Bäst av allt ser det ut på personbilssidan – 78 procent av Region Uppsalas personbilar kör på fossilfritt drivmedel.

Dags att lämna synpunkter på Region Uppsalas cykelstrategi

Dags att lämna synpunkter på Region Uppsalas cykelstrategi

Press releases   •   May 11, 2017 16:34 CEST

Nu går den regionala cykelstrategin ut på remiss till bland annat länets kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket och diverse intresseorganisationer. Även privatpersoner kan lämna synpunkter. Detta beslutade regionala utvecklingsnämnden på sitt möte.

Årsprognos på minus 178 miljoner kronor

News   •   Jun 18, 2019 15:53 CEST

Region Uppsalas resultat för de första fem månaderna uppgår till minus 177 miljoner kronor. Detta är 162 miljoner kronor sämre än budget. Akademiska sjukhuset står för den största avvikelsen och det är framförallt lägre riks- och regionintäkter tillsammans med högre personal- och läkemedelskostnader som utgör förklaringarna.

Region Uppsala ska ingå i Program Uppsala

News   •   May 21, 2019 15:12 CEST

Region Uppsala ska ingå i Program Uppsala, och regiondirektören får i uppdrag att tillsammans med Uppsala kommun ta fram ett förslag på tilläggsöverenskommelse som hanterar Region Uppsalas medverkan i programmet. Detta beslutade regionstyrelsen.

Drygt 1,2 miljoner kronor till kompetenscentrum

News   •   Apr 29, 2019 14:59 CEST

Region Uppsala medfinansierar Uppsala universitets projektansökan AddLife med totalt 1 260 000 kronor under åren 2020 - 2024, detta efter beslut av regionstyrelsen. Beslutet gäller under förutsättning av att Uppsala universitet även beviljas medel från Vinnovas program Kompetenscentrum.

Plan för hur vårdnära service ska införas antagen

News   •   Dec 18, 2018 16:17 CET

Nytt samarbetsavtal för Skandionkliniken godkänt

News   •   Oct 30, 2018 15:22 CET

Länen i Östra Mellansverige samarbetar kring EU:s strukturfonder

News   •   Apr 06, 2017 15:30 CEST

Regionala utvecklingsnämnden beslutade att Region Uppsala bidrar med 200 000 kronor per år till Östra Mellansverige för arbetet med EU:s strukturfonder åren 2017-2018.

Region Uppsala satsar på Ung Företagsamhet

News   •   Mar 17, 2017 16:37 CET

Regional utvecklingsnämnd beslutade vid sitt sammanträde att medfinansiera projektet Ung Företagsamhet – skola och arbetsliv. Region Uppsala stödjer projektet med 650 000 kronor för åren 2017-2019.